512 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 50, 51, 52   »
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010], Wet machtiging tot deelneming Nederland in de Eerste Aanvulling der Middelen Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD)     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010] Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking wordt gemachtigd om het nodige te verrichten, opdat ten laste van 's Rijks schatkist voor het Koninkrijk der Nederlanden • - voor een totaal bedrag van f 98 230 000 (acht en negentig miljoen tweehonderd en dertig duizend gulden) wordt bijgedragen in de Eerste Aanvulling der Middelen van het Inter... BWBR0003567
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010], Wet machtiging tot deelneming Nederland in de Eerste Aanvulling der Middelen Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD)     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010] Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0003567
Artikel 1, Rijkswet uitbreiding territoriale zee van het Koninkrijk     Artikel 1 De territoriale zee van het Koninkrijk in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt uitgebreid tot twaalf zeemijlen, met inachtneming van regels te stellen bij algemene maatregel van rijksbestuur. BWBR0003749
Artikel 2, Rijkswet uitbreiding territoriale zee van het Koninkrijk     Artikel 2 • 1. Deze rijkswet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip. • 2. Deze rijkswet wordt aangehaald als: Rijkswet uitbreiding territoriale zee van het Koninkrijk. BWBR0003749
Artikel 1, Besluit operationalisering RDBZ     Artikel 1 Het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand, volgend op het tijdvak van zes maanden aansluitend aan de dag van plaatsing daarvan in het Staatsblad , met inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gegeven regelen van overgangsrecht. BWBR0004053
Artikel 2, Besluit operationalisering RDBZ     Artikel 2 Het Reglement van de Buitenlandse Dienst 1951 ( Stb. 1970, 74) is ingetrokken op de dag van inwerkingtreding van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken . BWBR0004053
Artikel 3. Definities, Besluit operationalisering RDBZ     Definities Artikel 3. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Buitenlandse Zaken; • b. DBZ: Dienst Buitenlandse Zaken; • c. RDBZ: Reglement Dienst Buitenlandse Zaken ; • d. ARAR: Algemeen Rijksambtenarenreglement ( Stb. 1931, 248); • e. AOB: Arbeidsovereenkomstenbesluit ( Stb. 1931, 354); • f. RBD: Regleme... BWBR0004053
Artikel 4, Besluit operationalisering RDBZ     Artikel 4 • 1. Op degenen die op de dag voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van het RDBZ bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken waren aangesteld, in dienst genomen of benoemd op de voet van het ARAR , het AOB of het RBD, is het RDBZ van toepassing vanaf de dag van inwerkingtreding daarvan. • 2. Aanstellingen en indienstnemingen voor een bepaalde tijd, worde... BWBR0004053
Artikel 5. Keuzemogelijkheid voor ambtenaren, Besluit operationalisering RDBZ     Keuzemogelijkheid voor ambtenaren Artikel 5. Keuzemogelijkheid voor ambtenaren • 1. De ambtenaren, bedoeld in de artikelen 6 en 7 , kunnen, tenzij het tweede lid op hen van toepassing is, kenbaar maken of zij bij hun overgang naar de DBZ overplaatsbaar dan wel niet-overplaatsbaar ambtenaar willen worden, met inachtneming van artikel 11 . • 2. In afwijking van het eerste lid geldt de aldaar bedoelde keuz... BWBR0004053
Artikel 6. RBD-ambtenaren, Besluit operationalisering RDBZ     RBD-ambtenaren Artikel 6. RBD-ambtenaren • 1. Ambtenaren, bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a, b of f van het RBD, dan wel artikel 92, eerste lid, van dat reglement, worden overeenkomstig hun keuze overplaatsbare dan wel niet-overplaatsbare ambtenaren, met inachtneming van de artikelen 5, tweede lid en 12 van dit besluit . • 2. De in het eerste lid bedoelden worden, indien zij g... BWBR0004053
  1, 2, 3 ... 50, 51, 52   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd