3.533 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 352, 353, 354   »
Artikel 1, Besluit Buitengewoon Strafrecht     Artikel 1 De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de misdrijven, gedurende den tijd van den huidigen oorlog vóór 15 Mei 1945 begaan, welke zijn omschreven in: • 1°. een der Titels I en II van het Tweede Boek of een der artikelen 137 a , 137 b, 205 en 278 van het Wetboek van Strafrecht , een der Titels I en II van het Tweede Boek of artikel 150 van he... BWBR0002006
Artikel 2, Besluit Buitengewoon Strafrecht     Artikel 2 Voor zoover in dit besluit niet anders wordt bepaald, vinden ten aanzien van de in het voorgaande artikel bedoelde misdrijven de bepalingen van het Wetboek van Militair Strafrecht en die ter uitvoering daarvan, alsmede, behoudens de afwijkingen bij dat Wetboek vastgesteld, de bepalingen van het gemeene strafrecht toepassing, met dien verstande, dat, waar in het Wetboek van M... BWBR0002006
Artikel 3, Besluit Buitengewoon Strafrecht     Artikel 3 Het bepaalde in artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht blijft voor de werking van dit besluit buiten toepassing. BWBR0002006
Artikel 4, Besluit Buitengewoon Strafrecht     Artikel 4 • 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2-8 van het Wetboek van Strafrecht en in de artikelen 4 en 5 van het Wetboek van Militair Strafrecht is de Nederlandsche strafwet toepasselijk op een ieder, die zich buiten het Rijk in Europa schuldig heeft gemaakt of maakt aan: • 1°. een misdrijf, omschreven in artikel 278 van het Wetboek van Strafrecht of e... BWBR0002006
Artikel 6, Besluit Buitengewoon Strafrecht     Artikel 6 Het bepaalde in artikel 17 van het Wetboek van Militair Strafrecht blijft voor de werking van dit besluit buiten toepassing. BWBR0002006
Artikel 7a, Besluit Buitengewoon Strafrecht     Artikel 7a In afwijking in zooverre van het bepaalde in artikel 23, vijfde en zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht is de duur der vervangende hechtenis ten hoogste een jaar en in de gevallen, bedoeld in het zesde lid, ten hoogste een jaar en vier maanden. BWBR0002006
Artikel 7b, Besluit Buitengewoon Strafrecht     Artikel 7b Voor de toepassing van artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht wordt de bewaring, gelast of verlengd ingevolge het Besluit politieke delinquenten 1945 , gelijkgesteld met voorloopige hechtenis. BWBR0002006
Artikel 8, Besluit Buitengewoon Strafrecht     Artikel 8 • 1. In afwijking in zooverre van het bepaalde in de artikelen 28 en 29 van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 35 van het Wetboek van Militair Strafrecht kan ontzetting van de rechten, vermeld in artikel 28, eerste lid, onder 1°., 2°., 3°. en 4°., van eerstgenoemd Wetboek, worden uitgesproken in alle gevallen van veroordeeling wegens eenig misdrijf, in ... BWBR0002006
Artikel 9, Besluit Buitengewoon Strafrecht     Artikel 9 In afwijking van het bepaalde in artikel 31, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt de rechter, wanneer ontzetting van rechten wordt uitgesproken, den duur als volgt: • 1°. bij veroordeeling tot levenslange gevangenisstraf, voor het leven; • 2°. bij veroordeeling tot tijdelijke gevangenisstraf, tot militaire detentie of tot hechtenis, voor een tijd den ... BWBR0002006
Artikel 9a, Besluit Buitengewoon Strafrecht     Artikel 9a • 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 33 van het Wetboek van Strafrecht kunnen ook worden verbeurd verklaard bepaalde zaken, den veroordeelde toebehoorende, waarvan aannemelijk is dat zij met misbruik van de bijzondere omstandigheden zijn verkregen of behouden. • 2. Indien de zaken den veroordeelde niet of niet meer toebehooren, kan gelijke verbeurdverklaring w... BWBR0002006
  1, 2, 3 ... 352, 353, 354   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied