1.549 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 153, 154, 155   »
Artikel I, Wijzigingsregeling Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen, enz.     Artikel I [Wijzigt de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen.] BWBR0028911
Artikel II, Wijzigingsregeling Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen, enz.     Artikel II [Wijzigt de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2010.] BWBR0028911
Artikel III, Wijzigingsregeling Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen, enz.     Artikel III Artikel 3.12v, vijfde lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen , zoals dat luidt na inwerkingtreding van deze regeling, geldt alleen voor aanvragen die zijn ingediend na 31 december 2010. BWBR0028911
Artikel IV, Wijzigingsregeling Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen, enz.     Artikel IV Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0028911
Artikel 1, Besluit Digipoort voor e-Facturen     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. elektronische factuur: een factuur die volgens een door de Staat bepaalde specificatie elektronisch kan worden ontvangen en verwerkt; • b. Digipoort: centraal aanleverpunt van de Staat voor ontvangst van elektronische berichten. BWBR0028947
Artikel 2, Besluit Digipoort voor e-Facturen     Artikel 2 • 1. De ministers dragen er zorg voor dat hun ministerie uiterlijk 1 januari 2011 is aangesloten op Digipoort teneinde vanaf dat moment facturen elektronisch te kunnen ontvangen. • 2. Een vanaf 1 januari 2011 via Digipoort ontvangen elektronische factuur wordt in behandeling genomen door het ministerie dat het aangaat. BWBR0028947
Artikel 3, Besluit Digipoort voor e-Facturen     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0028947
Artikel 4, Besluit Digipoort voor e-Facturen     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Digipoort voor e-Facturen. BWBR0028947
Artikel 1, Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Agentschap NL Kernenergiewet 2010     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. speciale regeling: speciale regeling als bedoeld in 1.7.4 in bijlage 1 bij de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen ; • b. wet: de Kernenergiewet . BWBR0028977
Artikel 2, Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Agentschap NL Kernenergiewet 2010     Artikel 2 De in dit besluit verleende mandaat en machtiging zijn niet van toepassing op inrichtingen als bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet , waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen of inrichtingen waarin kernenergie kon worden vrijgemaakt, splijtstoffen konden worden vervaardigd,... BWBR0028977
  1, 2, 3 ... 153, 154, 155   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling