5.594 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 558, 559, 560   »
Artikel 1, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. wet: Rijksoctrooiwet 1995 ; • b. richtlijn: richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU L 255). BWBR0007246
Artikel 2, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 2 Het bureau stelt, met inachtneming van de artikelen 3 tot en met 5 , de inrichting van het octrooiregister vast. BWBR0007246
Artikel 3, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 3 De inschrijving van aanvragen om octrooi geschiedt door vermelding in het octrooiregister van: • a. de datum van de indiening en het volgnummer van de aanvrage, alsmede, indien het betreft een afzonderlijke aanvrage als in artikel 28, eerste lid, van de wet bedoeld, de datum van indiening en het volgnummer van de oorspronkelijke aanvrage en voorts, in voorkomend geval, het ... BWBR0007246
Artikel 4, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 4 • 1. In het octrooiregister worden voorts ingeschreven: • a. aan het bureau aangeboden stukken waarvan ingevolge de wet ambtshalve of op verzoek inschrijving in het octrooiregister moet geschieden; • b. aan het bureau aangeboden stukken, niet zijnde stukken als onder a bedoeld, waarin sprake is van rechten of verplichtingen van een octrooiaanvrager, een octrooi... BWBR0007246
Artikel 5, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 5 • 1. In het octrooiregister wordt aantekening gedaan van: • a. feiten, waarvan ingevolge de wet ambtshalve aantekening moet geschieden; • b. de indiening van andere dan de in artikel 4 bedoelde stukken, alsmede andere dan de onder a bedoelde feiten, waarvan de aantekening naar het oordeel van het bureau nodig is voor een duidelijk overzicht van al hetgeen g... BWBR0007246
Artikel 6, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 6 • 1. Het bedrag dat krachtens artikel 23, derde lid, van de wet bij de indiening van een verzoekschrift tot herstel in de vorige toestand moet worden betaald is € 161. • 2. Het bedrag dat krachtens artikel 24, vijfde lid, van de wet bij de indiening van een aanvrage om octrooi moet zijn betaald, is: • a. bij elektronische indiening: € 80, en • ... BWBR0007246
Artikel 7, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 7 • 1. De bedragen die krachtens artikel 17, tweede lid, van de wet voor de werkzaamheden van het bureau als ontvangend bureau in de zin van artikel 2, onder (XV) van het Samenwerkingsverdrag moeten worden betaald, zijn: • a. de toezendingstaks, bedoeld in Regel 14.1 van het bij het Samenwerkingsverdrag behorende Reglement: € 50; • b. de taks, bedoeld in Rege... BWBR0007246
Artikel 8, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 8 • 1. Voor de inschrijving van een verzoekschrift als bedoeld in artikel 38, tweede lid van de wet , is een bedrag van € 22 verschuldigd. • 2. Het bedrag dat krachtens artikel 56, tweede lid , of 64, tweede lid , van de wet is verschuldigd voor de inschrijving van de titel van een licentie onderscheidenlijk de akte, houdende overdracht of andere overgang van ... BWBR0007246
Artikel 9, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 9 • 1. Bij betalingen wordt uitdrukkelijk en volledig het doel van de betaling schriftelijk vermeld, met splitsing, indien dit nodig is, van het totale bedrag. • 2. De ondertekeningen van stukken worden, indien dit door het bureau geëist wordt, gelegaliseerd. BWBR0007246
Artikel 10, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 10 • 1. De termijn, bedoeld in artikel 29, derde lid, van de wet waarbinnen een aanvraag om octrooi dient te zijn aangevuld met gegevens en bescheiden als bedoeld in het eerste lid van dat artikel , is drie maanden te rekenen vanaf de datum waarop de aanvrager ter zake een kennisgeving is gedaan. • 2. Wanneer geen kennisgeving is gedaan en gegevens ontbreken om in ... BWBR0007246
  1, 2, 3 ... 558, 559, 560   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd