36 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4   »
Artikel 1. Machtiging. Bedrag, Besluit machtiging tot vestigen schuldverplichtingen ten laste van Rijk     Machtiging. Bedrag Artikel 1. Machtiging. Bedrag • 1. Onze Minister van Financiën is gemachtigd tot het vestigen van schuldverplichtingen ten laste van het Rijk, tot een gezamenlijk beloop van ten hoogste twee milliard gulden. • 2. De vestiging der in het eerste lid bedoelde schuld kan geschieden, hetzij in eens tot het geheele beloop van het in het vorig lid genoemde bedrag, dan wel achtereenvolg... BWBR0002016
Besluit machtiging tot vestigen schuldverplichtingen ten laste van Rijk     Uitvoeringsvoorschriften. Rekening. Schulddelging Besluit van 14 november 1945, houdende machtiging tot het vestigen van schuldverplichtingen ten laste van het Rijk- • Artikel 1. Machtiging. Bedrag • 1. Onze Minister van Financiën is gemachtigd tot het vestigen van schuldverplichtingen ten laste van het Rijk, tot een gezamenlijk beloop van ten hoogste twee milliard gulden. • 2. De vestiging der in het eerste lid bedoeld... BWBR0002016
Artikel 3. Inschrijving in een Grootboek, Besluit machtiging tot vestigen schuldverplichtingen ten laste van Rijk     Inschrijving in een Grootboek Artikel 3. Inschrijving in een Grootboek • 1. De krachtens dit besluit gevestigde schuld wordt in een afzonderlijk Grootboek ingeschreven. • 2. De inschrijvingen in het Grootboek, in lid 1 bedoeld, worden op een door Onzen Minister van Financiën te bepalen tijdstip, verwisseld in schuldbekentenissen aan toonder. • 3. De Grootboekwet 1913 is op het in het eerste lid bedoel... BWBR0002016
Artikel 4. Provisie, Besluit machtiging tot vestigen schuldverplichtingen ten laste van Rijk     Provisie Artikel 4. Provisie • 1. Bij rechtstreeksche tegeldemaking van de in artikel 1 bedoelde schuld kan aan de bankiers, de makelaars in effecten en de commissionnairs in effecten, door wier tusschenkomst inschrijvingen voor die schuld worden ingeleverd, over het nominaal bedrag der aan hen toegewezen schuld, waarvoor het verschuldigde wordt voldaan, eene provisie worden toegekend van te... BWBR0002016
Artikel 5. Vrijstelling van Zegelrecht, Besluit machtiging tot vestigen schuldverplichtingen ten laste van Rijk     Vrijstelling van Zegelrecht Artikel 5. Vrijstelling van Zegelrecht De biljetten van inschrijving voor en de nota's van toewijzing van de krachtens dit besluit gevestigde schuld zijn vrij van zegelrecht. BWBR0002016
Artikel 6. Verjaring, Besluit machtiging tot vestigen schuldverplichtingen ten laste van Rijk     Verjaring Artikel 6. Verjaring Het recht tot opvordering van het kapitaal der krachtens dit besluit gevestigde schuld vervalt tien jaren na den eersten dag, waarop zij aflosbaar is. BWBR0002016
Artikel 7. Verrekening van belastingen, Besluit machtiging tot vestigen schuldverplichtingen ten laste van Rijk     Verrekening van belastingen Artikel 7. Verrekening van belastingen • 1. De krachtens dit besluit gevestigde schuld wordt, onder verrekening van de loopende rente, tegen hare nominale waarde in betaling aangenomen ter voldoening van aanslagen in door Onzen Minister van Financiën daartoe aan te wijzen belastingen. • 2. De bedragen, welke, ingevolge het bepaalde in het 1e lid, hebben gestrekt tot verrekening ... BWBR0002016
Artikel 8. Inwerkingtreding, Besluit machtiging tot vestigen schuldverplichtingen ten laste van Rijk     Inwerkingtreding Artikel 8. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van den dag volgende op dien zijner afkondiging. BWBR0002016
Artikel 1, Besluit regelen nopens beheer Grootboek 1946     Artikel 1 Onder het opperbeheer van Onzen Minister van Financiën is de zorg voor het houden van het Grootboek 1946 en voor de vervulling der daarbij te verrichten werkzaamheden opgedragen aan den Directeur van de Grootboeken der Nationale Schuld, hieronder te noemen Directeur. BWBR0002017
Artikel 2, Besluit regelen nopens beheer Grootboek 1946     Artikel 2 • 1. De inschrijvingen worden geboekt op naam van de schuldeischers of, zoo de eigenaren van de inschrijving onbekend zijn, met zoodanige aanwijzing, dat daaruit blijkt aan welke eischen moet worden voldaan om als schuldeischer te worden erkend. • 2. Onder voorwaarden door Onze Minister van Financiën te stellen worden inschrijvingen of gedeelten van inschrijvingen omge... BWBR0002017
  1, 2, 3, 4   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd