14.071 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 1406, 1407, 1408   »
Artikel 1, Overgangsregeling universitair wetenschappelijk personeel     Artikel 1 • 1. Ambtenaar in de zin van dit besluit is hij die als wetenschappelijk medewerker in de zin van artikel 63 van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs ( Stb. 1975, 729) ofwel is aangesteld bij een rijksuniversiteit of rijkshogeschool en bij een faculteit of afdeling werkzaam is, ofwel is aangesteld bij een interuniversitair instituut. • 2. In dit besluit wordt verst... BWBR0003683
Artikel 2, Overgangsregeling universitair wetenschappelijk personeel     Artikel 2 • 1. Ten aanzien van de ambtenaar in de rang van wetenschappelijk medewerker respectievelijk wetenschappelijk medewerker 1ste klasse, die in vaste dienst dan wel, anders dan voor een proeftijd, in tijdelijke dienst is aangesteld, vindt het rangenstelsel voor wetenschappelijke medewerkers geen verdere toepassing. Hij wordt met ingang van 1 juli 1984 geplaatst in een functie van... BWBR0003683
Artikel 3, Overgangsregeling universitair wetenschappelijk personeel     Artikel 3 • 1. Ten aanzien van de ambtenaar in de rang van wetenschappelijk hoofdmedewerker blijft het rangenstelsel voor wetenschappelijke medewerkers van toepassing tot het bevoegd gezag, uiterlijk 31 december 1985, heeft beslist omtrent zijn plaatsing in een functie van universitair docent dan wel universitair hoofddocent. • 2. Ten aanzien van de ambtenaar bedoeld in het eerst... BWBR0003683
Artikel 4, Overgangsregeling universitair wetenschappelijk personeel     Artikel 4 • 1. Behoudens het bepaalde in het derde en vierde lid gelden ten aanzien van de ambtenaar in de rang van wetenschappelijk hoofdmedewerker, die in een functie van universitair docent wordt geplaatst, vanaf het moment van plaatsing de schalen voor de universitair docent. • 2. Aan de ambtenaar bedoeld in het eerste lid, wordt als universitair docent in schaal 12 hetzelfde... BWBR0003683
Artikel 5, Overgangsregeling universitair wetenschappelijk personeel     Artikel 5 • 1. Ten aanzien van de ambtenaar in de rang van wetenschappelijk hoofdmedewerker die in een functie van universitair hoofddocent wordt geplaatst, gelden vanaf het moment van plaatsing de schalen voor de universitair hoofddocent. • 2. Inpassing in de schalen voor de universitair hoofddocent geschiedt met toekenning van zoveel periodieke verhogingen als achterwege zijn g... BWBR0003683
Artikel 6, Overgangsregeling universitair wetenschappelijk personeel     Artikel 6 • 1. De ambtenaar, aangesteld in vaste dienst dan wel, anders dan voor een proeftijd, in tijdelijke dienst, in de rang van wetenschappelijk ambtenaar, wetenschappelijk ambtenaar 1ste klasse of wetenschappelijk hoofdambtenaar, die een functie vervult die voldoet aan de functietypering voor universitair docent en die na zijn doctoraal- of ingenieursexamen gedurende 4 jaren in ov... BWBR0003683
Artikel 7, Overgangsregeling universitair wetenschappelijk personeel     Artikel 7 Het Koninklijk besluit van 25 februari 1975, Stb. 81, houdende regelen met betrekking tot de aanstelling in tijdelijke dienst op proef van een bepaalde categorie der wetenschappelijke medewerkers als bedoeld in artikel 63, tweede lid, onder f , van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, wordt ingetrokken, met dien verstande dat het gelding behoudt ten aanzien van de ambtenaar di... BWBR0003683
Artikel 8, Overgangsregeling universitair wetenschappelijk personeel     Artikel 8 In afwijking van artikel 11, eerste lid van het Bezoldigingsbesluit Wetenschappelijk Onderwijs, ( Stb. 1984, 225) juncto artikel 12 van de Overgangsregeling Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 , ( Stb. 1983, 572) blijft het Koninklijk besluit van 30 augustus 1977, nummer 7 genoemd in artikel 1, tweede lid , van kracht voor zover en voor zolang het rangenstelse... BWBR0003683
Artikel 9, Overgangsregeling universitair wetenschappelijk personeel     Artikel 9 Dit besluit kan worden aangehaald als Overgangsregeling universitair wetenschappelijk personeel. BWBR0003683
Artikel 10, Overgangsregeling universitair wetenschappelijk personeel     Artikel 10 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1984. BWBR0003683
  1, 2, 3 ... 1406, 1407, 1408   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied