3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1. Aanwijzing ambtenaren, Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht en deskundigen Wet op het primair onderwijs     Aanwijzing ambtenaren Artikel 1. Aanwijzing ambtenaren De inspecteur-generaal van het onderwijs en de ambtenaren van de Inspectie van het onderwijs, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet op het onderwijstoezicht , worden aangewezen als ambtenaren die toezicht houden op de uitvoering van de aan het college van burgemeester en wethouders bij of krachtens de Wet op het primair onderwijs opgedragen taken. BWBR0035073
Artikel 2. Inwerkingtreding, Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht en deskundigen Wet op het primair onderwijs     Inwerkingtreding Artikel 2. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2012. BWBR0035073
Artikel 3. Citeertitel, Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht en deskundigen Wet op het primair onderwijs     Citeertitel Artikel 3. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht en deskundigen Wet op het primair onderwijs. BWBR0035073