4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Verordening financiering garnalenpromotie 2008     Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007 a. Inste... BWBR0023899
Artikel 1a, Verordening financiering garnalenpromotie 2008     Artikel 1a Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in de artikel 2 vermelde heffingsgrondslagen met de daarbij behorende tarieven. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoal... BWBR0023899
Artikel 2, Verordening financiering garnalenpromotie 2008     Artikel 2 • 1. Een ondernemer is per kilogram aangevoerde garnalen, die door of namens een medewerker van het productschap zijn gecontroleerd op de indeling in de bij of krachtens de verordening (EG) nr. 2406/96 voorgeschreven versheidsklassen en grootteklassen voor garnalen voor eerste verhandeling, aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd van € 0,005. &bul... BWBR0023899
Artikel 3, Verordening financiering garnalenpromotie 2008     Artikel 3 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2007, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2008. &... BWBR0023899