548 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 53, 54, 55   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Besluit advisering beschut werk     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: • – college: het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Participatiewet ; • – persoon: inwoner, bedoeld in artikel 10b, tweede lid, van de Participatiewet ; • – Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringe... BWBR0035947
Artikel 2. advies, Besluit advisering beschut werk     advies Artikel 2. advies • 1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verricht op verzoek van het college de werkzaamheden, bedoeld in artikel 10b, tweede lid, van de Participatiewet , en adviseert het college hierover. • 2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen brengt het advies uit, uiterlijk acht weken nadat het een verzoek van het college hiertoe heeft ontvan... BWBR0035947
Artikel 3. Beoordeling, Besluit advisering beschut werk     Beoordeling Artikel 3. Beoordeling • 1. In het kader van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid , verricht het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen onderzoek naar de vraag of de persoon met arbeidsvermogen bij het verrichten van werkzaamheden is aangewezen op: • a. een of meer technische of organisatorische aanpassingen die niet binnen redelijke grenzen door een werkg... BWBR0035947
Artikel 4. Citeertitel, Besluit advisering beschut werk     Citeertitel Artikel 4. Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit advisering beschut werk. BWBR0035947
Artikel 5. Inwerkingtreding, Besluit advisering beschut werk     Inwerkingtreding Artikel 5. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 BWBR0035947
Artikel 1.1. Begripsbepalingen, Besluit SUWI     1. Begripsbepalingen Artikel 1.1. Begripsbepalingen In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers ; • b. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ; • c. Wet REA: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten... BWBR0013267
Artikel 2.1. Voorwaarden voor verrichten van andere werkzaamheden door UWV en SVB, Besluit SUWI     1. Voorwaarden voor verrichten van andere werkzaamheden door UWV en SVB Artikel 2.1. Voorwaarden voor verrichten van andere werkzaamheden door UWV en SVB • 1. Onze Minister kan een besluit van het UWV of de SVB om andere werkzaamheden dan de in de Wet SUWI bedoelde taken uit te voeren uitsluitend goedkeuren, indien: • a. de goede uitvoering van de in die wet bedoelde taken daardoor niet in gevaar komt; • b. de andere werkzaamheden in opd... BWBR0013267
Artikel 2.2. Prestatie-indicatoren, Besluit SUWI     2. Prestatie-indicatoren Artikel 2.2. Prestatie-indicatoren De resultaten van werkzaamheden in verband met de taakuitoefening, bedoeld in artikel 9 van de Wet SUWI , worden beoordeeld aan de hand van: • a. voorkoming van uitkeringsinstroom, bij het UWV; • b. juiste en tijdige uitkeringsverstrekking, bij het UWV en de SVB; • c. bevordering uitstroom in relatie tot bemiddeling en re-integratie, b... BWBR0013267
Artikel 2.3. Samenwerking met werknemers- en werkgeversverenigingen, Besluit SUWI     3. Samenwerking met werknemers- en werkgeversverenigingen Artikel 2.3. Samenwerking met werknemers- en werkgeversverenigingen • 1. De bestuursorganen en organisaties, genoemd in artikel 10a van de Wet SUWI , maken afspraken over de wijze van betrokkenheid van die organisaties bij de samenwerking van de bestuursorganen, bedoeld in de artikelen 9 en 10 van de Wet SUWI . • 2. De afspraken, bedoeld in het eerste lid, zien in ieder... BWBR0013267
Artikel 2.4. Organisatie regionaal arbeidsmarktbeleid, Besluit SUWI     4. Organisatie regionaal arbeidsmarktbeleid Artikel 2.4. Organisatie regionaal arbeidsmarktbeleid [Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2012/283.] • 1. Het UWV wijst in evenwichtig gespreide regio’s locaties werk en inkomen aan, waar vorm wordt gegeven aan regionale samenwerking ten behoeve van arbeidsmarktbeleid. • 2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar... BWBR0013267
  1, 2, 3 ... 53, 54, 55   »