500 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 48, 49, 50   »
Artikel 1, Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal     Artikel 1 De plichten van de Voorzitter zijn voornamelijk het leiden van de werkzaamheden der Vergadering; het handhaven der orde bij de beraadslagingen; het zorgen dat geen spreker in zijn rede gestoord wordt; het tot de orde roepen van een spreker, die zich beledigende uitdrukkingen veroorlooft; het tot de behandeling van het onderwerp terugroepen van een spreker, die daarvan afwijkt; het nau... BWBR0006793
Artikel 2, Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal     Artikel 2 De Voorzitter mag gedurende de beraadslagingen slechts het woord nemen om de juiste stand van het geschilpunt aan te wijzen, of om de beraadslagingen, bij afdwaling, tot het juiste punt terug te brengen. Indien hij over het in overweging zijnde onderwerp het woord wil voeren, verlaat hij de voorzittersstoel, en neemt die zetel pas weer in nadat hij zijn rede geëindigd heeft. BWBR0006793
Artikel 3, Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal     Artikel 3 Het voorzitterschap wordt gedurende die rede alsmede bij afwezigheid of onstentenis van de Voorzitter waargenomen volgens de regels, welke het Reglement van Orde van de Eerste Kamer stelt voor de plaatsvervanging van de Voorzitter van die Kamer. BWBR0006793
Artikel 4, Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal     Artikel 4 Het griffierschap der Vergadering wordt door de Griffiers der beide Kamers vervuld. BWBR0006793
Artikel 5, Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal     Artikel 5 De bij de Vergadering ingekomen stukken worden ter griffie van de Eerste Kamer bewaard. BWBR0006793
Artikel 6, Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal     Artikel 6 De Voorzitter belegt de vergadering, ter beraadslaging en besluitvorming over een of meer aan de Vergadering voorbehouden zaken, zo dikwijls hij het nodig oordeelt, of dit door elf leden, schriftelijk, met opgave van de redenen, is verzocht. BWBR0006793
Artikel 7, Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal     Artikel 7 Ieder lid tekent naar volgorde van binnenkomst zijn naam op een lijst. Zodra deze lijst door de meerderheid van de zitting hebbende leden is getekend, geeft de Griffier haar aan de Voorzitter over, die alsdan de vergadering dadelijk opent; de bedoelde lijst blijft ter tafel van de Griffier liggen, ter tekening door de later komende leden. BWBR0006793
Artikel 8, Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal     Artikel 8 • 1. Indien een half uur na de tijd, voor de vergadering van die dag vastgesteld, het vereiste getal leden niet tegenwoordig is, opent de Voorzitter de bijeenkomst en doet de namen der afwezige leden oplezen. Hij kan kennis geven van de ingekomen stukken en voorstellen. • 2. De bijeenkomst wordt daarna door de Voorzitter uitgesteld. BWBR0006793
Artikel 9, Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal     Artikel 9 • 1. Het officiële verslag bevat: • a. een woordelijk verslag van het gesprokene in de vergadering. Het Reglement voor de openbaarmaking van het verslag van het verhandelde in de vergaderingen der Staten-Generaal is hierop van overeenkomstige toepassing. • b. de namen van de leden die in de vergadering aanwezig waren; • c. de namen van de leden die met ke... BWBR0006793
Artikel 10, Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal     Artikel 10 • 1. Na het openen van de vergadering doet de Voorzitter een korte opgave van alle bij hem, sedert de laatste vergadering, ingekomen stukken. • 2. Hij doet mededeling van alle besluiten en mededelingen van de Regering ontvangen, en stelt zodanige beslissing aan de Vergadering voor, als de aard der stukken medebrengt. BWBR0006793
  1, 2, 3 ... 48, 49, 50   »