1.435 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 142, 143, 144   »
Artikel 1, Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905     Artikel 1 Als de autoriteit, die, overeenkomstig de voorschriften van het op 17 Juli 1905 te 's-Gravenhage gesloten en bij de wet van den 15den Juli 1907 (Staatsblad n°. 197) goedgekeurd verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, zorg draagt voor de mededeeling van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken, afkomstig uit een der Staten, waar het verdrag van kracht is, wordt aangewe... BWBR0001875
Artikel 2, Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905     Artikel 2 Oordeelt de officier van justitie, dat artikel 4 van het verdrag toepasselijk is, dan zendt hij de stukken onder opgaaf van redenen aan Onzen Minister van Justitie, die, zoo noodig na overleg met zijn ambtgenoot van Buitenlandsche Zaken, beslist. BWBR0001875
Artikel 3, Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905     Artikel 3 • 1. De ontvangbewijzen en verklaringen, bedoeld in artikel 5 van het verdrag, af te geven ter zake van de mededeeling van stukken, als in artikel 1 dezer wet bedoeld, zijn vrij van zegel en van de formaliteit van registratie of worden, indien deze formaliteit wordt gewenscht, kosteloos geregistreerd. Is de mededeeling ingevolge artikel 3 van het verdrag geschied bij betee... BWBR0001875
Artikel 4, Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905     Artikel 4 • 1. Om overeenkomstig de voorschriften van het verdrag een gerechtelijk of buitengerechtelijk stuk te doen mededeelen in een der Staten, waar het verdrag van kracht is, wordt het exploit gedaan op de wijze, aangegeven bij artikel 55, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering , behoudens het bepaalde bij artikel 6 dezer wet, en met dien verstande, dat,... BWBR0001875
Artikel 5, Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905     Artikel 5 De officier van justitie kan, als waarborg voor de kosten, ter zake van de mededeeling te maken, tot een telkens door hem te bepalen bedrag voorschot van den deurwaarder vragen. Het maximum der voorschotten wordt voor ieder land door Ons bepaald. BWBR0001875
Artikel 6, Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905     Artikel 6 • 1. De officier van justitie zendt de stukken onverwijld aan den betrokken Nederlandschen diplomatieken of consulairen ambtenaar. Is het exploit of het afzonderlijk stuk vergezeld van eene vertaling in eene der talen, bedoeld bij artikel 3 van het verdrag, dan verzoekt de officier van justitie den diplomatieken of consulairen ambtenaar, zoo de vertaling niet voor overeenstemm... BWBR0001875
Artikel 7, Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905     Artikel 7 De officier van justitie kan weigeren het ontvangbewijs of de verklaring, bedoeld in artikel 5 van het verdrag, af te geven, zoolang niet het geheele bedrag der kosten, ter zake van de mededeeling gemaakt, voldaan is. BWBR0001875
Artikel 8, Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905     Artikel 8 Verschijnt de gedaagde ten beteekenden rechtsdage niet, dan zal, indien de eischer het ontvangbewijs of de verklaring, bedoeld in artikel 5 van het verdrag, nog niet heeft ontvangen, de rechter op verzoek van den eischer het verleenen van verstek en de behandeling der zaak tot eene volgende zitting aanhouden. BWBR0001875
Artikel 9, Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905     Artikel 9 Een exploit, gedaan overeenkomstig artikel 4 dezer wet, zal niet kunnen worden nietig verklaard op grond, dat daarbij niet zijn in acht genomen die bepalingen van artikel 55, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering , waarvan bij artikel 4 dezer wet is afgeweken. BWBR0001875
Artikel 10, Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905     Artikel 10 • 1. Als de autoriteit, door welke, overeenkomstig de voorschriften van het verdrag, de uitvoering geschiedt van rogatoire commissiën, afkomstig uit de Staten, waar het verdrag van kracht is, wordt aangewezen de rechtbank binnen wier gebied de uitvoering moet geschieden. In geval van een getuigenverhoor of deskundigenonderzoek wordt het verzoek gedaan aan de rechtbank binne... BWBR0001875
  1, 2, 3 ... 142, 143, 144   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd