9.955 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 994, 995, 996   »
Artikel 1, Vaststelling grondslagen voor uitkeringen aan vervolgden     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de wet: de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Stb. 1972, 669); • b. grondslag: de grondslag, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de wet. BWBR0002972
Artikel 2, Vaststelling grondslagen voor uitkeringen aan vervolgden     Artikel 2 Indien de vervolgde geen onderwijs heeft kunnen volgen of het onderwijs beperkt is gebleven tot basisonderwijs, wordt de grondslag vastgesteld op de bedragen onderscheidenlijk genoemd in artikel 8, zevende lid, onder a, en in artikel 8, achtste lid, onder a, van de wet, tenzij de leeftijd van de vervolgde, zijn verworven bekwaamheid en zijn persoonlijke instelling ten tijde van de aan... BWBR0002972
Artikel 3, Vaststelling grondslagen voor uitkeringen aan vervolgden     Artikel 3 De grondslag wordt, indien sprake is van lager of middelbaar beroepsonderwijs dan wel van algemeen voortgezet of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, vastgesteld naar het inkomen dat de vervolgde bij voltooiing van vorenvermeld onderwijs uit arbeid in een met de opleiding overeenstemmend beroep en/of functie zou hebben verdiend. BWBR0002972
Artikel 4, Vaststelling grondslagen voor uitkeringen aan vervolgden     Artikel 4 • 1. Indien de vervolgde hoger beroepsonderwijs dan wet wetenschappelijk onderwijs heeft voltooid, wordt op de grondslag vastgesteld naar het inkomen dat deze, gezien de aard van het onderwijs en de gekozen studierichting, uit arbeid in beroep en/of functie zou hebben verdiend. • 2. Indien de vervolgde het in het eerste lid bedoelde onderwijs niet heeft kunnen voltooien... BWBR0002972
Artikel 5, Vaststelling grondslagen voor uitkeringen aan vervolgden     Artikel 5 Indien de vervolgde, na beeindiging van het al dan niet voltooide onderwijs, arbeid heeft aanvaard, welke niet in overeenstemming is met het niveau van het gevolgde onderwijs en de vervolgde uit die arbeid een inkomen geniet of heeft genoten dat ten tijde van de aanvraag minder bedraagt of zou hebben bedragen dan het inkomen dat hij op grond van dat onderwijs redelijkerwijs ten tijde ... BWBR0002972
Artikel 1, Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. verordening (EG) 258/97 : verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (PbEG L 43); • b.   verordening (EG) 1829/2003 : verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad v... BWBR0008643
Artikel 2, Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen     Artikel 2 • 1. Het is verboden te handelen in strijd met artikel 3 van verordening (EG) 258/97 . • 2. Het is verboden te handelen in strijd met artikel 4, tweede lid, artikel 9, eerste en derde lid, artikel 13, en artikel 31, van verordening (EG) 1829/2003 . • 3. Het is verboden eet- of drinkwaren te verhandelen anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gest... BWBR0008643
Artikel 3, Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen     Artikel 3 • 1. Een verzoek als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening (EG) 258/97 , wordt ingediend bij Onze Minister. • 2. De aanvrager, bedoeld in artikel 4, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van verordening (EG) 258/97 , is aan Onze Minister een retributie verschuldigd voor het opstellen van: • a. het advies, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van ... BWBR0008643
Artikel 3a, Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen     Artikel 3a • 1. De vermelding bereid zonder gentechniek wordt uitsluitend gebezigd voor eet- of drinkwaren die: • a. niet bestaan uit of zijn afgeleid van genetisch gemodificeerde organismen; • b. niet bereid zijn met behulp van stoffen die: • – bestaan uit of zijn afgeleid van genetisch gemodificeerde organismen; of • – zijn geproduceerd met gebruikmak... BWBR0008643
Artikel 4, Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 mei 1997. BWBR0008643
  1, 2, 3 ... 994, 995, 996   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied