241 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 23, 24, 25   »
Artikel 1, Besluit ex artikel 13 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: de wet: de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 ( Stb. 1986, 575); de Raad: de Pensioen- en Uitkeringsraad, bedoeld in artikel 3 van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen ; de Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in artikel 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en i... BWBR0002036
Artikel 2, Besluit ex artikel 13 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945     Artikel 2 • 1. Het geneeskundig onderzoek, bedoeld in artikel 13 der wet , geschiedt door een geneeskundig adviseur, door de Raad of de Sociale verzekeringsbank aan te wijzen, of diens plaatsvervanger. • 2. Op verzoek van de belanghebbende wijst de Raad of de Sociale verzekeringsbank bovendien een andere, door de belanghebbende gekozen arts aan, die het onderzoek bijwoont of d... BWBR0002036
Artikel 4, Besluit ex artikel 13 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945     Artikel 4 • 1. De artsen brengen zo spoedig mogelijk een met redenen omkleed rapport uit aan de Raad of de Sociale verzekeringsbank, ten minste houdende: • a. een nauwkeurige omschrijving van de bij de onderzochte waargenomen verwonding, verminking, ziekten of gebreken, alsmede van de daardoor veroorzaakte stoornissen en bezwaren; • b. omstandige mededelingen omtrent het o... BWBR0002036
Artikel 5, Besluit ex artikel 13 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945     Artikel 5 • 1. Het invaliditeitspercentage, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder d , wordt bepaald in verband met het beroep, dat belanghebbende vóór het intreden van zijn invaliditeit laatstelijk heeft vervuld (beroepsinvaliditeit) en met de algemene invaliditeit, met dien verstande, dat bij verschil het hoogste percentage wordt aangehouden. • 2. Na omscholing tot een ni... BWBR0002036
Artikel 6, Besluit ex artikel 13 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945     Artikel 6 • 1. De Raad of de Sociale verzekeringsbank is bevoegd over het rapport van de artsen een rapport van één of meer andere deskundigen te vragen. Wijkt het gevoelen van deze deskundigen af van dat van de artsen, over wier rapport zij werden gehoord, dan wordt van het gevoelen van de deskundigen geen gebruik gemaakt dan nadat de artsen tegenover de Raad of de Sociale verzekerin... BWBR0002036
Artikel 7, Besluit ex artikel 13 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945     Artikel 7 • 1. De vergoeding voor de in artikel 2, tweede lid , bedoelde arts wordt door de Sociale verzekeringsbank vastgesteld. • 2. Alle kosten van geneeskundige onderzoekingen, inbegrepen de kosten van de door de belanghebbende gekozen arts, en van rapporten, evenals die verbonden aan een observatie, alsmede de, naar het oordeel van de Sociale verzekeringsbank, noodzakelij... BWBR0002036
Artikel 8, Besluit ex artikel 13 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945     Artikel 8 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die der dagtekening van het Staatsblad , waarin het geplaatst is. BWBR0002036
Artikel 1, Besluit ex artikel 32 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; de Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ; de gepensioneerde: degene, aan wie pensioen is verleend krachtens de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 ( Stb. 1986, 575); pen... BWBR0002037
Artikel 2, Besluit ex artikel 32 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945     Artikel 2 • 1. In de eerste helft van elke maand zendt de Sociale verzekeringsbank aan de Stichting 1940 -1945 een opgave van de over die maand uit te betalen pensioensbedragen. • 2. De Stichting 1940 -1945 draagt er zorg voor, dat deze pensioensbedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór het einde van de betrokken maand aan of ten behoeve van de rechthebbenden worden bet... BWBR0002037
Artikel 3, Besluit ex artikel 32 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945     Artikel 3 De Stichting 1940-1945 zendt uiterlijk binnen twee maanden na de maand, waarop de in de eerste zin van het vorig artikel bedoelde opgave betrekking heeft, aan de Sociale verzekeringsbank de stukken, waaruit, ten genoegen van de Sociale verzekeringsbank dient te blijken, dat de rechthebbenden het pensioen hebben ontvangen en daarvoor kwijting hebben gegeven. BWBR0002037
  1, 2, 3 ... 23, 24, 25   »