1.002 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 99, 100, 101   »
Artikel 5, Besluit kwaliteitseisen en monitoring water     Artikel 5 • 1. De kwaliteitsdoelstelling water voor zalmachtigen onderscheidenlijk water voor karperachtigen is het geheel van daarop onderscheidenlijk betrekking hebbende normen zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage III . • 2. Aan de in het eerste lid bedoelde kwaliteitsdoelstellingen is een termijn verbonden van vijf jaar, beginnende op het tijdstip waar... BWBR0003633
Artikel 6, Besluit kwaliteitseisen en monitoring water     Artikel 6 Een oppervlaktewaterlichaam waaraan één van de in artikel 5 bedoelde kwaliteitsdoelstellingen is verbonden, dient te worden onderzocht met een minimumfrequentie als aangegeven in bijlage III ten aanzien van de in die bijlage aangegeven parameters en op de wijze als aangegeven in bijlage V . BWBR0003633
Artikel 7, Besluit kwaliteitseisen en monitoring water     Artikel 7 • 1. De kwaliteitsdoelstelling schelpdierwater is het geheel van normen zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage IV . • 2. Aan de in het eerste lid bedoelde kwaliteitsdoelstelling is een termijn verbonden van zes jaar, beginnende op het tijdstip waarop in een plan als bedoeld in de artikelen 4.1 , 4.4 en 4.6 van de Waterwet voor de in het... BWBR0003633
Artikel 8, Besluit kwaliteitseisen en monitoring water     Artikel 8 • 1. Een oppervlaktewaterlichaam waaraan de in artikel 7 bedoelde kwaliteitsdoelstelling is verbonden, dient te worden onderzocht met een minimumfrequentie als aangegeven in bijlage IV ten aanzien van de in die bijlage aangegeven parameters en op de wijze als aangegeven in bijlage V . • 2. De gegevens die uit het in het eerste lid bedoelde onderzoek zijn ... BWBR0003633
Artikel 9, Besluit kwaliteitseisen en monitoring water     Artikel 9 • 1. Binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar dienen de gegevens die zijn verkregen uit het in het kalenderjaar verrichte onderzoek als bedoeld in artikelen 2 , 4, eerste lid , 6 en 8 te worden getoetst aan de desbetreffende kwaliteitsdoelstelling met inachtneming van de terzake gestelde voorschriften in de bijlagen I tot en met IV . • ... BWBR0003633
Artikel 10, Besluit kwaliteitseisen en monitoring water     Artikel 10 De verplichtingen, bedoeld in de artikelen 2 , 4 , 6 , 8 en 9 rusten op het overheidsorgaan dat ingevolge de Waterwet bevoegd is tot het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 6.2 van die wet . BWBR0003633
Artikel 11, Besluit kwaliteitseisen en monitoring water     Artikel 11 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit kwaliteitseisen en monitoring water. • 2. Het treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0003633
Artikel 1, Infiltratiebesluit bodembescherming     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. infiltreren van water: infiltreren van water als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet ; • b. oppervlaktewaterlichaam: oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet ; • c. vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 6.4 of 6.5, onderdeel b, van de Waterwet , dan wel een vergunning vo... BWBR0005957
Artikel 2, Infiltratiebesluit bodembescherming     Artikel 2 Dit besluit is uitsluitend van toepassing op het infiltreren van water dat afkomstig is uit een oppervlaktewaterlichaam. BWBR0005957
Artikel 3, Infiltratiebesluit bodembescherming     Artikel 3 • 1. Van gevaar voor verontreiniging van het grondwater als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid, van de Waterwet is sprake, indien in het te infiltreren water stoffen voorkomen in hogere concentraties dan in bijlage 1 voor die stoffen is aangegeven, met dien verstande dat het bevoegd gezag bij de vergunningverlening voor een of meer stoffen hogere concentraties kan t... BWBR0005957
  1, 2, 3 ... 99, 100, 101   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd