1.037 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 102, 103, 104   »
Artikel I, Wet tarieven in strafzaken     Artikel I • Eerste Titel. Vergoedingen voor werkzaamheden, tijdverzuim en reis- en verblijfkosten • § 1. Algemene bepalingen BWBR0002406
Artikel 1, Wet tarieven in strafzaken     Artikel 1 • 1. Op de voet van het bij en krachtens deze wet bepaalde worden vergoedingen toegekend voor werkzaamheden, voor tijdverzuim alsmede voor daarmede verband houdende noodzakelijke kosten, en voor gemaakte reis- en verblijfkosten, voor zover voortvloeiende uit een verzoek of opdracht van de justitie, ten behoeve van: • a. strafzaken, hieronder begrepen zaken betreffende o... BWBR0002406
Artikel 2, Wet tarieven in strafzaken     Artikel 2 Tot het maken van ten laste van 's Rijks kas komende buitengewone, bij en krachtens deze wet niet voorziene kosten in de zaken in artikel 1 bedoeld wordt vereist een machtiging van de advocaat-generaal bij het ressortsparket en, in de zaken die bij de Hoge Raad dienen, van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Zodanige machtiging is niet vereist in de gevallen van de artikele... BWBR0002406
Artikel 3, Wet tarieven in strafzaken     Artikel 3 • 1. Wij stellen bij algemene maatregel van bestuur de tarieven vast voor vergoedingen voor: • a. werkzaamheden ingevolge verzoeken en opdrachten als bedoeld in artikel 1, eerste en derde lid ; • b. tijdverzuim ingevolge verzoeken en opdrachten als bedoeld in artikel 1, eerste en derde lid , van hen aan wie werkzaamheden zijn opgedragen, van getuigen, van v... BWBR0002406
Artikel 4, Wet tarieven in strafzaken     Artikel 4 • 1. Wanneer de autoriteit, die opdracht tot de werkzaamheden heeft gegeven, een daartoe strekkend verzoek doet, stelt de gemeente waar de werkzaamheden moeten worden verricht, daarvoor een lokaliteit beschikbaar. • 2. Aan de gemeente komt hiervoor een vergoeding toe overeenkomstig door Ons bij algemene maatregel van bestuur te stellen regelen. • 3. Onze Minister... BWBR0002406
Artikel 5, Wet tarieven in strafzaken     Artikel 5 Voor werktuigen en gereedschappen, gebruikt bij de opgedragen werkzaamheden, wordt geen vergoeding gegeven, tenzij de aard van de werkzaamheden de werktuigen en gereedschappen voor verder gebruik ongeschikt maakt. • § 3. Vergoedingen voor reis- en verblijfkosten BWBR0002406
Artikel 6, Wet tarieven in strafzaken     Artikel 6 • 1. Wij stellen bij algemene maatregel van bestuur tarieven vast voor vergoedingen voor reis- en verblijfkosten, toekomende aan de in artikel 3, lid 1 , sub b, genoemde personen. Onnodig gemaakte reis- en verblijfkosten worden niet vergoed. • 2. Onze Minister van Justitie kan nadere regelen stellen. BWBR0002406
Artikel 7, Wet tarieven in strafzaken     Artikel 7 • 1. Indien het gebruik van een bijzonder middel van vervoer noodzakelijk is uit hoofde van leeftijd, ziekte of gebreken worden de kosten daarvan vergoed overeenkomstig door Ons bij algemene maatregel van bestuur te stellen regelen. • 2. Onze Minister van Justitie kan nadere regelen stellen. • § 4. Toekenning van vergoedingen en goedkeuring van declaraties BWBR0002406
Artikel 8, Wet tarieven in strafzaken     Artikel 8 • 1. Vergoedingen voor tijdverzuim, daarmee verband houdende noodzakelijke kosten en voor reis- en verblijfkosten worden terstond toegekend door de griffier van het gerecht, dat bevoegd is over de zaak te oordelen of van het gerecht, waarvoor de zaak dient of heeft gediend. • 2. De belanghebbende kan tegen de beschikking van de griffier schriftelijk bezwaar indienen bij... BWBR0002406
Artikel 9, Wet tarieven in strafzaken     Artikel 9 • 1. Vergoedingen voor werkzaamheden worden schriftelijk gedeclareerd. • 2. Wanneer de opdracht is gegeven door de justitie wordt de declaratie onderworpen aan de goedkeuring van de autoriteit, die de opdracht tot de werkzaamheden heeft gegeven. Bij afwijzing of bij goedkeuring van slechts een deel van het gedeclareerde bedrag wordt de reden daarvan op de declaratie aan... BWBR0002406
  1, 2, 3 ... 102, 103, 104   »