31 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4   »
Artikel V, Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit» aangekondigde maatregelen)     Artikel V • 1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt wat betreft artikel I, onderdelen C, D en E , terug tot en met 19 juni 2002 en wat betreft artikel I, onderdeel Ta, terug tot en met 1 september 2002. Het in de eerste volzin bedoelde tijdstip kan voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend worden vastgestel... BWBR0014020
Artikel I, Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (versnelde invoering toets nieuwe opleiding)     Artikel I [Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.] BWBR0014647
Artikel II, Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (versnelde invoering toets nieuwe opleiding)     Artikel II • 1. De voordracht voor het koninklijk besluit waarbij het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel H, van de wet van 6 juni 2002 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs (Stb. 302) wordt vastgesteld, wordt niet eerder gedaan dan nadat de toets... BWBR0014647
Artikel III, Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (versnelde invoering toets nieuwe opleiding)     Artikel III • 1. Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 september 2002. • 2. Artikel I, onderdelen A en B , heeft voor het verzorgen van een nieuwe opleiding voor het eerst betrekking op het studiejaar 2... BWBR0014647
Artikel 1. Begripsbepalingen, Instelling Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beschikking wordt verstaan onder: • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, • b. uitvoerder: de organisatie die in opdracht van de minister studiekeuze- informatie verzamelt, consolideert en beschikbaar stelt aan derden. BWBR0015454
Artikel 2. Instelling en duur, Instelling Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie     Instelling en duur Artikel 2. Instelling en duur • 1. Er is een Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie. • 2. Het Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie wordt ingesteld voor de duur van het contract met de uitvoerder, te weten een periode van drie jaar, eventueel te verlengen met een termijn van drie jaar. BWBR0015454
Artikel 3. Taak, Instelling Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie     Taak Artikel 3. Taak • 1. Het Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie houdt toezicht op de werkzaamheden van de uitvoerder. Tevens verzamelt het Kwaliteitscollege Studiekeuze Informatie signalen over de maatschappelijke behoefte aan studiekeuze-informatie en creëert het draagvlak, onder meer door onderwijsinstellingen en partijen die gebruik maken van studiekeuze-informatie, te betrekken b... BWBR0015454
  1, 2, 3, 4   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie