123 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »
I. Inleiding/managementinformatie, Vrije dagen sparen in relatie tot ontslag wegens arbeidsongeschiktheid     Inleiding/managementinformatie I. Inleiding/managementinformatie Een van de manieren waarop invulling kan worden gegeven aan de 36-urige werkweek is de volgende. Onder handhaving van een 40-urige werkweek vindt voor de uren die meer worden gewerkt compensatie plaats via een aantal vrije dagen. Deze kunnen binnen hetzelfde kalenderjaar worden opgenomen danwel worden gespaard over een periode van maximaal zeven jaar. Indien de... BWBR0010214
II. Inhoud, Vrije dagen sparen in relatie tot ontslag wegens arbeidsongeschiktheid     Inhoud II. Inhoud In de overeenkomst arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk (contractsperiode 1 april 1995 tot en met 31 maart 1997) is overeenstemming bereikt over de invoering van de 36-urige werkweek. De afspraken rondom de invoering van de 36-urige werkweek zijn geformaliseerd bij besluit van 25 oktober 1996, Staatsblad 568 en bij ministeriële regeling van 25 november 1996, Stc... BWBR0010214
III. Slotopmerkingen, Vrije dagen sparen in relatie tot ontslag wegens arbeidsongeschiktheid     Slotopmerkingen III. Slotopmerkingen Ik verzoek u voorafgaand aan de formalisering van deze beleidslijn aan het bovenstaande uitvoering te geven voor de lopende gevallen en uw personeel zo spoedig mogelijk in te lichten. BWBR0010214
I. Samenvatting, Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 1999     Samenvatting I. Samenvatting In deze circulaire worden de ziektekostentegemoetkomingen bekendgemaakt zoals deze per 1 januari 1999 voor betrokkene (en zijn medebetrokkenen) gaan gelden. BWBR0010337
II. Inleiding, Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 1999     Inleiding II. Inleiding De tegemoetkoming die op basis van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (Btzr) aan de desbetreffende ambtenaar wordt toegekend, is per maand gelijk aan de som van een basisbedrag en de helft van de MOOZ-omslagbijdrage en van de WTZ-pooling. Jaarlijks wordt deze tegemoetkoming per 1 januari aangepast. Het basisbedrag wordt gewijzigd overeenkomstig het gewogen gemi... BWBR0010337
III. Ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 1999, Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 1999     Ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 1999 III. Ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 1999 De tegemoetkomingen per maand, zoals die gelden vanaf 1 januari 1999, worden als volgt vastgesteld: • a. Voor (mede-)betrokkenen (bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, Btzr): • 1. met een WTZ-standaardpolis als bedoeld in genoemd lid: f 116,92 + f 9,90 (MOOZ) + f 17,00 (WTZ-pooling) + f 5,00 (overgangsbepaling) = f 148,82 (... BWBR0010337
I. Wijziging van de salarissen en van de eindejaarsuitkering (Onderdeel 2.1 van de overeenkomst), Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000     Wijziging van de salarissen en van de eindejaarsuitkering (Onderdeel 2.1 van de overeenkomst) I. Wijziging van de salarissen en van de eindejaarsuitkering (Onderdeel 2.1 van de overeenkomst) BWBR0010508
1. Salarisverhoging per 1 augustus 1999, Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000     Salarisverhoging per 1 augustus 1999 1. Salarisverhoging per 1 augustus 1999 Met ingang van 1 augustus 1999 worden de salarissen van het personeel van de sector Rijk verhoogd met 2,9%. BWBR0010508
A. Salarisbedragen per 1 augustus 1999, Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000     Salarisbedragen per 1 augustus 1999 a. Salarisbedragen per 1 augustus 1999 In verband met de salarisverhoging van 2,9% komen de salarisbedragen voor volwassenen per 1 augustus 1999 te luiden zoals aangegeven in de bij deze circulaire als bijlage 2 gevoegde inpassingstabel. De als bijlage 3 bijgevoegde inpassingstabel per 1 augustus 1999 vermeldt de zogenaamde ’tussen’-bedragen. Dit zijn in het verleden gegarandeer... BWBR0010508
B. Aanpassing van toelagen, vergoedingen en dergelijke, Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000     Aanpassing van toelagen, vergoedingen en dergelijke b. Aanpassing van toelagen, vergoedingen en dergelijke Toelagen die zijn toegekend met toepassing van het BBRA 1984 en toelagen die krachtens een BBRA-overgangsregeling nog van toepassing zijn, dienen in het algemeen in verband met de algemene salarisverhoging te worden verhoogd met ingang van 1 augustus 1999. Veelal vindt dit automatisch plaats, bijvoorbeeld voor toelagen die zijn uitged... BWBR0010508
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie