9.922 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 991, 992, 993   »
Artikel 1, Instellingsbesluit commissie auteursrecht als adviescollege van het Ministerie van Justitie ter advisering over het auteursrecht en naburige rechten     Artikel 1 • 1. Er is een commissie auteursrecht. • 2. De commissie bestaat uit ten minste zes en ten hoogste tien leden. • 3. De commissie heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over vragen rond de uitvoering van de richtlijn van de Raad en het Europees Parlement tot harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de nabur... BWBR0011479
Artikel 3, Instellingsbesluit commissie auteursrecht als adviescollege van het Ministerie van Justitie ter advisering over het auteursrecht en naburige rechten     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0011479
ARTIKEL I, Wijzigingswet Telecommunicatiewet (waarborging optimaal gebruik frequentieruimte)     ARTIKEL I [Wijzigt de Telecommunicatiewet.] BWBR0012694
ARTIKEL II, Wijzigingswet Telecommunicatiewet (waarborging optimaal gebruik frequentieruimte)     ARTIKEL II In afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van het Frequentiebesluit kan gedurende een jaar na de inwerkingtreding van deze wet een houder van een vergunning voor commerciële radio-omroep, als bedoeld in artikel 1, onder e en x, van de Mediawet , een aanvraag tot verlenging van zijn vergunning ook indienen op een tijdstip dat ligt binnen een jaar voorafgaand aan het ... BWBR0012694
ARTIKEL IV, Wijzigingswet Telecommunicatiewet (waarborging optimaal gebruik frequentieruimte)     ARTIKEL IV Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0012694
  1, 2, 3 ... 991, 992, 993   »