1.148 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 113, 114, 115   »
Artikel 1, Regeling aanwijzing cursus proefdierkunde UvA     Artikel 1 Als cursus proefdierkunde als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Dierproevenbesluit wordt aangewezen de cursus proefdierkunde voor de artikel 9-deskundige georganiseerd door het Academisch Medisch Centrum (AMC), in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), het Nederlands Kankerinstituut (NKI), de Koninklijke Nederlandse Acad... BWBR0021604
Artikel 2, Regeling aanwijzing cursus proefdierkunde UvA     Artikel 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 oktober 1996. BWBR0021604
Artikel 3, Regeling aanwijzing cursus proefdierkunde UvA     Artikel 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing cursus proefdierkunde UvA. BWBR0021604
Artikel 1, Besluit Geneesmiddelenwet     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de wet: de Geneesmiddelenwet ; • b. register: het register, bedoeld in artikel 61, vijfde lid, van de wet ; • c. gevestigde apotheker: de apotheker die staat ingeschreven in het register; • d. apotheekhoudende huisarts: de huisarts die ingevolge de wet bevoegd is om geneesmiddelen ter hand te stellen; ... BWBR0021672
Artikel 2, Besluit Geneesmiddelenwet     Artikel 2 Geneesmiddelen die in een apotheek zijn bereid, niet zijnde geneesmiddelen voor onderzoek, worden slechts ter hand gesteld indien zij voldoen aan de voorschriften van de Europese Farmacopee of, bij ontstentenis daarvan, aan een in een lidstaat officieel in gebruik zijnde farmacopee, dan wel, bij ontstentenis daarvan, aan een in de Verenigde Staten of Japan officieel in gebruik zijnde ... BWBR0021672
Artikel 3, Besluit Geneesmiddelenwet     Artikel 3 De hoeveelheid van een werkzaam bestanddeel van een in de apotheek bereid geneesmiddel wijkt niet meer dan 10% af van de hoeveelheid van dat bestanddeel dat op de verpakking is vermeld. BWBR0021672
Artikel 4, Besluit Geneesmiddelenwet     Artikel 4 De apotheekhoudende voert met betrekking tot de aan hem afgeleverde geneesmiddelen een administratie die zodanig is ingericht dat daaruit duidelijk blijkt op welke datum welke geneesmiddelen door welke leverancier aan hem zijn afgeleverd. BWBR0021672
Artikel 5, Besluit Geneesmiddelenwet     Artikel 5 • 1. De apotheekhoudende draagt ervoor zorg dat: • a. de bereiding van een op recept voorgeschreven geneesmiddel nauwkeurig volgens het recept geschiedt; • b. terstond na de bereiding van een geneesmiddel op recept, op het recept de paraaf wordt geplaatst van degene die het geneesmiddel heeft bereid. • 2. Indien een apotheekhoudende in een hem aangeboden r... BWBR0021672
Artikel 6, Besluit Geneesmiddelenwet     Artikel 6 • 1. De terhandstelling van een op recept voorgeschreven geneesmiddel wordt slechts zoveel malen herhaald als op het recept is aangegeven. • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op bij ministeriële regeling aangewezen geneesmiddelen, tenzij op het recept is vermeld dat slechts eenmaal ter hand mag worden gesteld. • 3. Bij een herhaalde terhandstelling op rec... BWBR0021672
Artikel 7, Besluit Geneesmiddelenwet     Artikel 7 • 1. De apotheekhoudende draagt ervoor zorg dat op de verpakking waarin een door een fabrikant bereid geneesmiddel op grond van een recept ter hand wordt gesteld, een etiket is aangebracht waarop zijn naam, de naam van de patiënt voor wie het geneesmiddel is bestemd, dan wel het cijfer of de letter waarmee de patiënt op het recept is aangeduid, alsmede de werkzame stof van h... BWBR0021672
  1, 2, 3 ... 113, 114, 115   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied