1.034 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 102, 103, 104   »
Artikel 1, Algemene wet op het binnentreden     Artikel 1 • 1. Degene die bij of krachtens de wet belast is met de opsporing van strafbare feiten of enig ander onderzoek, met de uitvoering van een wettelijk voorschrift of met het toezicht op de naleving daarvan, dan wel een bevoegdheid tot vrijheidsbeneming uitoefent, en uit dien hoofde in een woning binnentreedt, is verplicht zich voorafgaand te legitimeren en mededeling te doen van... BWBR0006763
Artikel 2, Algemene wet op het binnentreden     Artikel 2 • 1. Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is een schriftelijke machtiging vereist, tenzij en voor zover bij wet aan rechters, rechterlijke colleges, leden van het openbaar ministerie, burgemeesters, gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders de bevoegdheid is toegekend tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner. De ... BWBR0006763
Artikel 3, Algemene wet op het binnentreden     Artikel 3 • 1. Bevoegd tot het geven van een machtiging tot binnentreden zijn: • a. de advocaat-generaal bij het ressortsparket; • b. de officier van justitie; • c. de hulpofficier van justitie. • 2. Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de burgemeester bevoegd tot het geven van een machtiging tot binnentreden in een woning gelegen binnen zijn gemeente vo... BWBR0006763
Artikel 4, Algemene wet op het binnentreden     Artikel 4 De machtiging kan uitsluitend worden gegeven aan degene die bij of krachtens de wet bevoegd is verklaard zonder toestemming van de bewoners in een woning binnen te treden. BWBR0006763
Artikel 5, Algemene wet op het binnentreden     Artikel 5 • 1. De machtiging wordt gegeven voor het binnentreden in één in de machtiging te noemen woning. Zo nodig kan in de machtiging worden bepaald dat zij tevens geldt voor ten hoogste drie andere afzonderlijk te noemen woningen. • 2. Ten behoeve van de opsporing van misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, is de advocaat-generaal bij het ressortsparket of d... BWBR0006763
Artikel 6, Algemene wet op het binnentreden     Artikel 6 • 1. De machtiging is ondertekend en vermeldt: • a. de naam en de hoedanigheid van degene die de machtiging heeft gegeven; • b. de naam of het nummer en de hoedanigheid van degene aan wie de machtiging is gegeven; • c. de wettelijke bepalingen waarop het binnentreden berust en het doel waartoe wordt binnengetreden; • d. de dagtekening. • 2. D... BWBR0006763
Artikel 7, Algemene wet op het binnentreden     Artikel 7 • 1. Tussen middernacht en 6 uur ’s morgens kan slechts zonder toestemming van de bewoner worden binnengetreden, voor zover dit dringend noodzakelijk is en, indien krachtens een machtiging wordt binnengetreden, de machtiging dit uitdrukkelijk bepaalt. • 2. Bij afwezigheid van de bewoner kan slechts worden binnengetreden, voor zover dit dringend noodzakelijk is en, ind... BWBR0006763
Artikel 8, Algemene wet op het binnentreden     Artikel 8 • 1. Degene die de machtiging heeft gegeven, kan degene die bevoegd is binnen te treden, vergezellen. • 2. Degene die bevoegd is zonder toestemming van de bewoner binnen te treden, kan zich door anderen doen vergezellen, voor zover dit voor het doel van het binnentreden redelijkerwijs is vereist en, indien krachtens een machtiging wordt binnengetreden, de machtiging dit... BWBR0006763
Artikel 9, Algemene wet op het binnentreden     Artikel 9 Degene die bevoegd is zonder toestemming van de bewoner binnen te treden, kan zich de toegang tot of de doorgang in de woning verschaffen, voor zover het doel van het binnentreden dit redelijkerwijs vereist. Hij kan daartoe zo nodig de hulp van de sterke arm inroepen. BWBR0006763
Artikel 10, Algemene wet op het binnentreden     Artikel 10 • 1. Degene die zonder toestemming van de bewoner in een woning is binnengetreden, maakt op zijn ambtseed of -belofte een schriftelijk verslag op omtrent het binnentreden. • 2. In het verslag vermeldt hij: • a. zijn naam of nummer en hoedanigheid; • b. de dagtekening van de machtiging en de naam en hoedanigheid van degene die de machtiging tot binnentrede... BWBR0006763
  1, 2, 3 ... 102, 103, 104   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling