581 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 57, 58, 59   »
Artikel 1, Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; • b. Abw: de Algemene bijstandswet ; • c. heronderzoek: het onderzoek, bedoeld in artikel 66, derde lid, van de Abw ; • d. beëindigingsonderzoek: het onderzoek, bedoeld in artikel 66, vijfde lid, van de Abw ; • e. debiteurenonderzoek... BWBR0008100
Artikel 2, Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004     Artikel 2 • 1. Burgemeester en wethouders verrichten het heronderzoek, uitmondend in een besluit of in een aantekening als bedoeld onder d, binnen acht maanden: • a. na de ingangsdatum van de uitkering; of indien de uitkering met terugwerkende kracht is toegekend, • b. na de aanvraagdatum van de uitkering; • c. na de datum waarop het besluit naar aanleiding van het ... BWBR0008100
Artikel 3, Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004     Artikel 3 Burgemeester en wethouders nemen op basis van het beëindigingsonderzoek uiterlijk zes maanden na de laatste maand waarin betaling van de uitkering heeft plaatsgevonden een besluit, met betrekking tot de wederzijds tussen de gemeente en de belanghebbende resterende verplichtingen en de afwikkeling daarvan. BWBR0008100
Artikel 4, Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004     Artikel 4 • 1. Burgemeester en wethouders verrichten het debiteurenonderzoek, uitmondend in een besluit of in een aantekening als bedoeld onder c, binnen twaalf maanden: • a. na de datum waarop de vordering is ontstaan; • b. na de datum waarop het besluit naar aanleiding van het laatst verrichte debiteurenonderzoek werd genomen; of indien tot een zodanig besluit geen aanle... BWBR0008100
Artikel 5, Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004     Artikel 5 Burgemeester en wethouders stellen de opschortingsperiode op ten hoogste acht weken. BWBR0008100
Artikel 9, Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004     Artikel 9 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996. BWBR0008100
Artikel 10. Citeertitel, Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004     Citeertitel Artikel 10. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004. BWBR0008100
ARTIKEL I, Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel     ARTIKEL I [Wijzigt de Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel.] BWBR0008185
ARTIKEL II, Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel     ARTIKEL II Nota’s van kosten, bedoeld in artikel 7, onderdeel b , van de Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel die een datum dragen vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, en die niet tot uitkering hebben geleid bij een aanvraag omdat die niet zijn betaald in het tijdvak waarop die aanvraag betrekking had, worden bij een aansluitende aanvraag voor vergoeding in aa... BWBR0008185
ARTIKEL III, Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel     ARTIKEL III Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt wat betreft artikel I, onderdeel A en C , en artikel II terug tot en met 1 juli 1996; artikel I, onderdeel B , werkt terug tot en met 1 januari 1996. BWBR0008185
  1, 2, 3 ... 57, 58, 59   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie