151 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 14, 15, 16   »
Artikel 1, Regeling betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. bevoegd gezag: het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van het Besluit algemene rechtspositie politie en artikel 1, eerste lid onderdeel e, van het Besluit rechtspositie vrijwillige politie ; • b. onderzoek: het onderzoek naar de betrouwbaarheid en geschiktheid, bedoeld in de artikelen 8a en... BWBR0010195
Artikel 2, Regeling betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie     Artikel 2 • 1. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het onderzoek. • 2. Het bevoegd gezag draagt zorg voor een professionele uitvoering van het onderzoek. BWBR0010195
Artikel 3, Regeling betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie     Artikel 3 • 1. De betrokkene wordt vooraf geïnformeerd over de aard en de duur van het onderzoek. • 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing in het geval het onderzoek plaatsvindt op basis van artikel 8b, eerste lid, onder d, van het Besluit algemene rechtspositie politie of artikel 4b, eerste lid, onder d, van het Besluit rechtspositie vrijwillige politie . BWBR0010195
Artikel 4, Regeling betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie     Artikel 4 Het onderzoek omvat het inwinnen van gegevens over betrokkene uit: • a. de justitiële documentatie, bedoeld in artikel 2 van de Wet justitiële gegevens , en • b. de politieregisters. BWBR0010195
Artikel 5, Regeling betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie     Artikel 5 • 1. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een persoon die niet betrokken is bij de selectieprocedure. • 2. De in het eerste lid bedoelde persoon stelt zonder ruggespraak op basis van het onderzoek een advies op ten behoeve van het bevoegd gezag. • 3. Het bevoegd gezag kan bij twijfel aan de betrouwbaarheid van het onderzoek opnieuw een onderzoek laten instellen. ... BWBR0010195
Artikel 6, Regeling betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie     Artikel 6 • 1. Indien op grond van de verkregen gegevens bedenkingen rijzen tegen vervulling van de desbetreffende functie door betrokkene, stelt het bevoegd gezag de betrokkene daarvan schriftelijk in kennis, onder vermelding van de aard van de gerezen bedenkingen en onder mededeling dat de betrokkene binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving zijn zienswijze schriftelijk aan h... BWBR0010195
Artikel 7, Regeling betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie     Artikel 7 • 1. De gegevens van het onderzoek worden opgeslagen in een apart register waarvoor een reglement overeenkomstig de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt opgesteld. • 2. In het reglement wordt in ieder geval bepaald: • a. wie toegang heeft tot het register, • b. dat verstrekking van gegevens uit het register niet mogelijk is, • c... BWBR0010195
Artikel 8, Regeling betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie     Artikel 8 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie. BWBR0010195
Artikel 1, Regeling in verband met plaatsgebonden consignatie     Artikel 1 De ambtenaar, aan wie consignatie wordt opgelegd als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van het Besluit bezoldiging politie , kan niet verplicht worden zich op een daartoe aangegeven plaats beschikbaar te houden, tenzij uitzonderlijke omstandigheden hiertoe noodzaken. BWBR0009959
Artikel 2, Regeling in verband met plaatsgebonden consignatie     Artikel 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0009959
  1, 2, 3 ... 14, 15, 16   »