7 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit vereischten en voorregten Adelstand binnen de Vereenigde Nederlanden     Artikel 1 Dat tot den Adelstand in de onderscheidene Provinciën gerekend zullen worden te behooren, zoo wel de genen die door Ons in de ridderschappen of edelen dier Provinciën respectivelijk benoemd en geädmitteerd zijn of verder tot op het in werking komen der reglementen, vermeld bij art. 77 der grondwet, benoemd en geädmitteerd worden zullen, benevens hunne wettige afstammelingen, als a... BWBR0024677
Artikel 2, Besluit vereischten en voorregten Adelstand binnen de Vereenigde Nederlanden     Artikel 2 Dat in alle publieke en particuliere documenten, ten aanzien der personen tot den Adelstand behoorende en voor zoo verre door Ons aan dezelve geenen anderen of meerderen titel mogt zijn toegekend of verleend, zal worden gebezigd de titulature van Jonkheer en Hoog Welgeboren ; BWBR0024677
Artikel 3, Besluit vereischten en voorregten Adelstand binnen de Vereenigde Nederlanden     Artikel 3 Dat dezelve personen zullen bevoegd zijn tot het openlijk voeren en gebruiken van een erkend adelijk wapen; en BWBR0024677
Artikel 4, Besluit vereischten en voorregten Adelstand binnen de Vereenigde Nederlanden     Artikel 4 Dat een edelman in de geheele Provincie, alwaar hij woonachtig is, tot de jagt is gekwalificeerd, zonder aan eenig vereischte van betaling eener zekere somme in 's lands lasten of van gegoedheid onderworpen te zijn. BWBR0024677
Artikel 1, Besluit inlijving Engelse adel     Artikel 1 te difficulteren in de rekesten zoo als die zijn liggende van Cornelis Anne Mackaij , Pieter Melvill van Carnbee , P.W.L. Quarles de Quarles C.S. en P. Georgesz. Clifford C.S. maar daarentegen. BWBR0026401
Artikel 2, Besluit inlijving Engelse adel     Artikel 2 Pieter Willem Lodewijk Quarles de Quarles, Baron des Heiligen Roomschen Rijks, in den Nederlandschen Adel in te lijven zoo als hij daarin wordt ingelijfd bij dezen. BWBR0026401
Artikel 3, Besluit inlijving Engelse adel     Artikel 3 BWBR0026401

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie