2.852 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 284, 285, 286   »
Artikel II, Wijzigingswet Gemeentewet, enz. (verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken)     Artikel II [Wijzigt de Wet op de waterhuishouding.] BWBR0022391
Artikel IV, Wijzigingswet Gemeentewet, enz. (verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken)     Artikel IV • 1. Uiterlijk binnen vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel III, onderdeel B , van deze wet stelt de gemeenteraad een gemeentelijk rioleringsplan vast dat voldoet aan artikel 4.22, tweede lid, van de Wet milieubeheer zoals gewijzigd door deze wet. • 2. Artikel 4.22, tweede lid, onderdeel a, van de Wet milieubeheer , zoals dat luidde voor he... BWBR0022391
Artikel V, Wijzigingswet Gemeentewet, enz. (verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken)     Artikel V • 1. De onderdelen A tot en met D van artikel II treden in werking met ingang van 22 december 2006. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 21 december 2006, treden genoemde onderdelen in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst. • 2. De overige bepalingen van deze wet ... BWBR0022391
Artikel 1, Besluit vaststelling onderzoekscommissie financiering e-overheid voor wat betreft gemeenten     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. commissie: de commissie die onderzoek doet naar de financiering van betere dienstverlening door de e-overheid aan gemeentezijde; • b. de staatssecretaris: de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. BWBR0022440
Artikel 2, Besluit vaststelling onderzoekscommissie financiering e-overheid voor wat betreft gemeenten     Artikel 2 Er is een commissie die onderzoek doet naar de financieringsmogelijkheden van de e-overheid aan gemeentezijde in het licht van de ambities om overheidsbreed de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. BWBR0022440
Artikel 3, Besluit vaststelling onderzoekscommissie financiering e-overheid voor wat betreft gemeenten     Artikel 3 De commissie heeft tot taak: • a. onderzoek te doen naar de mogelijkheden om op termijn de baten te kunnen benutten voor het doen van de gewenste investeringen in het heden; • b. onderzoek te doen naar de wijze waarop door gerichte sturing op investeringen de beoogde betere dienstverlening en vermindering van administratieve lasten kan worden gerealiseerd; • c. vo... BWBR0022440
Artikel 4, Besluit vaststelling onderzoekscommissie financiering e-overheid voor wat betreft gemeenten     Artikel 4 • 1. De commissie bestaat uit twee leden: drs. J. Wallage en drs. J.K.T. Postma. • 2. De commissie wordt bijgestaan door het secretariaat van de Regiegroep Dienstverlening en e-overheid. BWBR0022440
Artikel 5, Besluit vaststelling onderzoekscommissie financiering e-overheid voor wat betreft gemeenten     Artikel 5 • 1. De commissie start op 1 juni met het onderzoek en brengt uiterlijk op 30 oktober 2007 haar rapport uit aan de staatssecretaris. • 2. De Minister van Financiën en de voorzitter van de VNG ontvangen een afschrift van het rapport. • 3. Na het uitbrengen van het rapport door de commissie, wordt zij opgeheven. BWBR0022440
  1, 2, 3 ... 284, 285, 286   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied