334 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 32, 33, 34   »
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996], Sanctieregeling buiten werking stelling sanctiemaatregelen Servië en Montenegro 1994     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996] De artikelen 7, eerste lid en artikel 8 van het Besluit van 28 januari 1993, houdende regels inzake de handel, het niet-financiële dienstverkeer en de luchtvaart met Servië en Montenegro (Sanctiebesluit Servië en Montenegro 1992, Stb. 1993, 64), worden buiten werking gesteld voor zover het de burgerluchtvaart van en naar Belgrado betreft, uitsl... BWBR0006993
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996], Sanctieregeling buiten werking stelling sanctiemaatregelen Servië en Montenegro 1994     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996] Artikel 6a van het Besluit van 28 januari 1993, houdende regels inzake de handel het niet-financiële dienstverkeer en de luchtvaart met Servië en Montenegro (Sanctiebesluit Servië en Montenegro 1992), wordt buiten werking gesteld voor zover het betreft veerdiensten tussen Bar in de ‘Federale Republiek Joegoslavië’ (Servië en Montenegro) e... BWBR0006993
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996], Sanctieregeling buiten werking stelling sanctiemaatregelen Servië en Montenegro 1994     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996] Deze regeling kan worden aangehaald als Sanctieregeling buiten werking stelling sanctiemaatregelen Servië en Montenegro 1994. BWBR0006993
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996], Sanctieregeling buiten werking stelling sanctiemaatregelen Servië en Montenegro 1994     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996] Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal met toelichting worden geplaatst in de Staatscourant. BWBR0006993
Artikel 1, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. wet: Rijksoctrooiwet 1995 ; • b. richtlijn: richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU L 255). BWBR0007246
Artikel 2, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 2 Het bureau stelt, met inachtneming van de artikelen 3 tot en met 5 , de inrichting van het octrooiregister vast. BWBR0007246
Artikel 3, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 3 De inschrijving van aanvragen om octrooi geschiedt door vermelding in het octrooiregister van: • a. de datum van de indiening en het volgnummer van de aanvrage, alsmede, indien het betreft een afzonderlijke aanvrage als in artikel 28, eerste lid, van de wet bedoeld, de datum van indiening en het volgnummer van de oorspronkelijke aanvrage en voorts, in voorkomend geval, het ... BWBR0007246
Artikel 4, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 4 • 1. In het octrooiregister worden voorts ingeschreven: • a. aan het bureau aangeboden stukken waarvan ingevolge de wet ambtshalve of op verzoek inschrijving in het octrooiregister moet geschieden; • b. aan het bureau aangeboden stukken, niet zijnde stukken als onder a bedoeld, waarin sprake is van rechten of verplichtingen van een octrooiaanvrager, een octrooi... BWBR0007246
Artikel 5, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 5 • 1. In het octrooiregister wordt aantekening gedaan van: • a. feiten, waarvan ingevolge de wet ambtshalve aantekening moet geschieden; • b. de indiening van andere dan de in artikel 4 bedoelde stukken, alsmede andere dan de onder a bedoelde feiten, waarvan de aantekening naar het oordeel van het bureau nodig is voor een duidelijk overzicht van al hetgeen g... BWBR0007246
Artikel 6, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995     Artikel 6 • 1. Het bedrag dat krachtens artikel 23, derde lid, van de wet bij de indiening van een verzoekschrift tot herstel in de vorige toestand moet worden betaald is € 161. • 2. Het bedrag dat krachtens artikel 24, vijfde lid, van de wet bij de indiening van een aanvrage om octrooi moet zijn betaald, is: • a. bij elektronische indiening: € 80, en • ... BWBR0007246
  1, 2, 3 ... 32, 33, 34   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie