107 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »
Artikel 1, Wet omzetting tak Rijksdienst, omvattende de Staatsmijnen in Limburg, in een naamloze vennootschap     Artikel 1 • 1. Onze Minister van Economische Zaken wordt gemachtigd om in overeenstemming met Onze Minister van Justitie namens de Staat der Nederlanden bij eenzijdige rechtshandeling op te richten de naamloze vennootschap N.V. Nederlandse Staatsmijnen. • 2. Onze Minister van Economische Zaken wordt voorts gemachtigd namens de Staat in het kapitaal dezer vennootschap deel te neme... BWBR0002531
Artikel 2, Wet omzetting tak Rijksdienst, omvattende de Staatsmijnen in Limburg, in een naamloze vennootschap     Artikel 2 • 1. Alle goederen, rechten en verplichtingen van de Staat, welke de tak van Rijksdienst, omvattende de Staatsmijnen in Limburg, betreffen, gaan, zonder dat daarvoor een akte wordt gevorderd, bij de oprichting der vennootschap op deze over. • 2. Deze overgang geldt als volstorting van de aandelen, welke de Staat door deelneming in de vennootschap verkrijgt. • 3. ... BWBR0002531
Artikel 3, Wet omzetting tak Rijksdienst, omvattende de Staatsmijnen in Limburg, in een naamloze vennootschap     Artikel 3 • 1. Voor de heffing van de vennootschapsbelasting wordt de vennootschap geacht de belastingplicht van de Staatsmijnen in Limburg voort te zetten, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 13, onder 5, van het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 (Verord. bl. 51) op haar niet van toepassing is. • 2. De akte van oprichting van de vennootschap en de in artike... BWBR0002531
Artikel 4, Wet omzetting tak Rijksdienst, omvattende de Staatsmijnen in Limburg, in een naamloze vennootschap     Artikel 4 De Staat wordt voor alle met het bezit der aandelen verband houdende handelingen vertegenwoordigd door Onze Minister van Economische Zaken. BWBR0002531
Artikel 5, Wet omzetting tak Rijksdienst, omvattende de Staatsmijnen in Limburg, in een naamloze vennootschap     Artikel 5 • 1. De wet van 29 december 1928 (Stb. 1956, 384) tot aanwijzing van de tak van Rijksdienst, omvattende de Staatsmijnen in Limburg, voor een beheer als bedoeld in artikel 88 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) treedt bij de oprichting van de vennootschap buiten werking. Eerstgenoemde wet blijft echter van kracht ten aanzien van het tot aan dat tijdstip gevoerde beheer ... BWBR0002531
Artikel 7, Wet omzetting tak Rijksdienst, omvattende de Staatsmijnen in Limburg, in een naamloze vennootschap     Artikel 7 Het personeel in dienst bij de Staatsmijnen in Limburg, voor zover niet tot de hoofddirectie behorend, gaat bij de oprichting der vennootschap in dienst van deze over. Voor de vaststelling van de aan het dienstverband bij de vennootschap te ontlenen rechten geldt voor het personeel, alsmede voor de leden van de hoofddirectie de diensttijd doorgebracht bij de Staatsmijnen in Limburg al... BWBR0002531
Artikel 8, Wet omzetting tak Rijksdienst, omvattende de Staatsmijnen in Limburg, in een naamloze vennootschap     Artikel 8 [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0002531
Artikel 9, Wet omzetting tak Rijksdienst, omvattende de Staatsmijnen in Limburg, in een naamloze vennootschap     Artikel 9 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst. BWBR0002531
Artikel 1, Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps     Artikel 1 In deze wet wordt verstaan onder: • a. pensioen: een pensioen, toegekend of geacht mede te zijn toegekend krachtens de wet van 25 mei 1962, Stb. 196, houdende instelling van een Bijstandkorps van burgerlijke rijksambtenaren, dat bestemd is voor dienst in Nederlands-Nieuw-Guinea; • b. pensioenreglement: het pensioenreglement, bedoeld in artikel 15 van de onder a genoemde ... BWBR0002507
Artikel 9, Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps     Artikel 9 In deze afdeling wordt verstaan onder: • a. pensioen: een pensioen als bedoeld in artikel 1, onder a , met inbegrip van de daarop verleende toeslagen; • b. ander pensioen: een pensioen, als bedoeld in artikel 16, tweede lid jo. vierde lid, van het pensioenreglement. • c. algemeen ouderdomspensioen: een bruto ouderdomspensioen als bedoeld in de Algemene Oude... BWBR0002507
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie