97 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Reglement rechtstoestand tewerkgestelden     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: • a. ‘de wet’: de Wet gewetensbezwaren militaire dienst (Stb. 1980, 6); • b. ‘het besluit’: het Besluit gewetensbezwaren militaire dienst (Stb. 1980, 5); • c. ‘de minister’: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; • d. ‘de Directie TEGMD’: de Directie Tewerkstell... BWBR0005494
Artikel 2. Administratieve gegevens, Reglement rechtstoestand tewerkgestelden     Administratieve gegevens Artikel 2. Administratieve gegevens De tewerkgestelde is verplicht aan de Directie TEGMD zo spoedig mogelijk, schriftelijk en met vermelding van datum van ingang, opgave te doen van wijziging van: • a. zijn burgerlijke status; • b. zijn woonadres; • c. zijn gezinssamenstelling, zo hij een levenspartner heeft; • d. de naam en het woonadres van de door hem opgegeven pe... BWBR0005494
Artikel 3. Plaats van tewerkstelling, Reglement rechtstoestand tewerkgestelden     Plaats van tewerkstelling Artikel 3. Plaats van tewerkstelling De tewerkstelling vindt in Nederland plaats. Op verzoek van het hoofd van dienst kan de minister toestaan, dat de tewerkgestelde voor ten hoogste 4 weken werkzaamheden, die deel uitmaken van de tewerkstelling, verricht op de Nederlandse Antillen of Aruba dan wel anderszins buiten Nederland, doch binnen Europa. Onder werkzaamheden wordt mede begrepen de heen-... BWBR0005494
Artikel 4. Aanvullende werking voorschriften voor werknemers, Reglement rechtstoestand tewerkgestelden     Aanvullende werking voorschriften voor werknemers Artikel 4. Aanvullende werking voorschriften voor werknemers De voorschriften, die bij de dienst voor werknemers bestaan, gelden, voor zover zij niet in strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens de wet, ook voor de tewerkgestelde. BWBR0005494
Artikel 5. Zakgeld, Reglement rechtstoestand tewerkgestelden     Zakgeld Artikel 5. Zakgeld • 1. Het bedrag van het zakgeld waarop de tewerkgestelde ingevolge artikel 43 van het besluit recht heeft, is gelijk aan het bedrag van de wedde eerste oefening, zoals deze is vastgesteld voor dienstplichtige soldaten. • 2. De tewerkgestelde heeft geen recht op zakgeld: • a. over de dagen waarop hij ongeoorloofd afwezig is; • b. over de dagen ... BWBR0005494
Artikel 6. Vakantie-uitkering, Reglement rechtstoestand tewerkgestelden     Vakantie-uitkering Artikel 6. Vakantie-uitkering • 1. De tewerkgestelde heeft recht op een vakantie-uitkering van 8% over het hem per maand toekomende zakgeld. • 2. De vakantieuitkering wordt berekend over een periode van 12 maanden, aanvangende met de maand juni van het voorafgaande jaar. De uitkering wordt in de maand mei uitbetaald. • 3. In afwijking van het in het tweede lid bepaalde wor... BWBR0005494
Artikel 7, Reglement rechtstoestand tewerkgestelden     Artikel 7 • 1. Indien de minister zulks in het belang van de dienst wenselijk acht, wordt de tewerkgestelde huisvesting en voeding van rijkswege verstrekt. De minister bepaalt waar de tewerkgestelde huisvesting en voeding van rijkswege krijgt. • 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder ‘gezinsleden’ verstaan: de levenspartner van de tewerkgestelde, alsmede de kindere... BWBR0005494
Artikel 8. Vergoeding kosten gebitssanering, Reglement rechtstoestand tewerkgestelden     Vergoeding kosten gebitssanering Artikel 8. Vergoeding kosten gebitssanering • 1. De tewerkgestelde heeft recht op vergoeding van de noodzakelijke kosten van behandeling door een tandarts ter sanering van zijn gebit overeenkomstig het terzake geldende wettelijke tarief. • 2. Het recht op de vergoeding vervalt, indien de tewerkgestelde zich niet binnen vier weken na de aanvang van de tewerkstelling voor behandeli... BWBR0005494
Artikel 9. Tegemoetkoming in bijzondere ziektekosten, Reglement rechtstoestand tewerkgestelden     Tegemoetkoming in bijzondere ziektekosten Artikel 9. Tegemoetkoming in bijzondere ziektekosten • 1. De tewerkgestelde heeft recht op een op grond van het bepaalde in de Regeling Ziektekostenvoorziening overheidspersoneel (Stb. 1980, 544) te berekenen tegemoetkoming in de te zijnen laste blijvende ziektekosten, die zijn ontstaan tijdens zijn verblijf in de tewerkstelling. • 2. De tegemoetkoming wordt verleend op een daart... BWBR0005494
Artikel 10. Begripsbepalingen, Reglement rechtstoestand tewerkgestelden     Begripsbepalingen Artikel 10. Begripsbepalingen In deze paragraaf wordt verstaan onder: • a. DOV-kaart: Defensiekaart openbaar vervoer; • b. kosten voor het reizen: de werkelijk gemaakte kosten voor het reizen met een openbaar middel van vervoer, op de minst kostbare wijze. BWBR0005494
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie