425 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 41, 42, 43   »
Artikel IV, Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (beëindiging bekostigingsrelatie tussen agrarische innovatie- en praktijkcentra en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)     Artikel IV • 1. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kent vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aan de rechtspersonen waarvan de agrarische innovatie- en praktijkcentra uitgaan, in jaarlijkse termijnen gedurende maximaal vier jaar, een nader te bepalen financiële bijdrage toe. • 2. De in het eerste lid genoemde financiële bijdrage is opgebouwd u... BWBR0021063
Artikel V, Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (beëindiging bekostigingsrelatie tussen agrarische innovatie- en praktijkcentra en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)     Artikel V • 1. Vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet legt het bestuur van de rechtspersoon waarvan een agrarisch innovatie- en praktijkcentrum uitgaat in de jaarrekening zichtbaar verantwoording af aan Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het financiële beheer van het agrarisch innovatie- en praktijkcentrum voor zover het betreft de financiële bij... BWBR0021063
Artikel 1, Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2012     Artikel 1 De factor L, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA , wordt voor het boekjaar 2012 vastgesteld op 0,179398%. BWBR0031140
Artikel 2, Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2012     Artikel 2 De factor r, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA , wordt voor het boekjaar 2012 vastgesteld op 0,223076%. BWBR0031140
Artikel 3, Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2012     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012. BWBR0031140
Artikel 1. Begripsomschrijvingen, Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf 2012     Begripsomschrijvingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Wet Suwi: de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ; • b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet Suwi ; • c. Locaties werk en inkomen: de locaties werk en inkomen, genoemd in artikel 10 Wet Suwi ; • d. Ontslagaanvraag... BWBR0031194
  1, 2, 3 ... 41, 42, 43   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie