1.215 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 120, 121, 122   »
Artikel 1, Besluit ex artikel 539n Wetboek van Strafvordering     Artikel 1 Dit besluit heeft betrekking op verdachten die met toepassing van artikel 539 k van het Wetboek van Strafvordering van hun vrijheid zijn beroofd. BWBR0002616
Artikel 2, Besluit ex artikel 539n Wetboek van Strafvordering     Artikel 2 • 1. De ruimte waar de verdachte verblijft moet zodanig zijn ingericht, dat zoveel mogelijk wordt vermeden wat gelegenheid zou kunnen geven tot contact met derden, ontvluchting, vernieling of zelfmoord. • 2. De verblijfsruimte mag niet door vochtigheid voor de gezondheid schadelijk zijn en moet aan redelijke eisen van reinheid voldoen. Voor voldoende verwarming en luch... BWBR0002616
Artikel 3, Besluit ex artikel 539n Wetboek van Strafvordering     Artikel 3 • 1. In de voeding van de verdachte moet naar behoren worden voorzien. • 2. De verdachte moet in staat worden gesteld zich regelmatig te wassen en te verschonen. BWBR0002616
Artikel 4, Besluit ex artikel 539n Wetboek van Strafvordering     Artikel 4 Indien de omstandigheden zulks toelaten, wordt de verdachte in de gelegenheid gesteld zich uit eigen gelden voeding te doen verschaffen, zich bezig te houden met de arbeid die hij verkiest en twee maal per dag gedurende een half uur beweging in de open lucht te nemen. BWBR0002616
Artikel 5, Besluit ex artikel 539n Wetboek van Strafvordering     Artikel 5 • 1. Degene in wiens handen de verdachte zich bevindt kan, nadat hij de verdachte heeft gehoord, wegens het begaan van feiten die onverenigbaar zijn met de goede orde en tucht uitsluitend de volgende disciplinaire straffen opleggen: • a. sluiting in de boeien voor ten hoogste veertien dagen; • b. verstrekking van water en brood in plaats van gewoon voedsel voor t... BWBR0002616
Artikel 6, Besluit ex artikel 539n Wetboek van Strafvordering     Artikel 6 • 1. Van elke strafoplegging aan boord van een nederlands schip wordt aantekening gehouden in het register van strafbare feiten, bedoeld in artikel 539 u van het Wetboek van Strafvordering . • 2. Van elke strafoplegging aan boord van een nederlands zeevissersvaartuig wordt aantekening gehouden in het scheepsdagboek, bedoeld in artikel 348 van het Wetboek van Koo... BWBR0002616
Artikel 7, Besluit ex artikel 539n Wetboek van Strafvordering     Artikel 7 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst. BWBR0002616
Artikel 1, Besluit dagboeken voor schepen 1970     Artikel 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt onder zeeschip niet een zeevissers- en kustvissersschip verstaan. BWBR0002741
Artikel 2, Besluit dagboeken voor schepen 1970     Artikel 2 Als dagboek mag alleen een deugdelijk uitgevoerd boek van stevig papier worden gebruikt. BWBR0002741
Artikel 3, Besluit dagboeken voor schepen 1970     Artikel 3 • 1. Door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat wordt vastgesteld: • a. een model voor een scheepsdagboek voor zeeschepen; • b. een model voor een machinedagboek voor zeeschepen die door mechanische kracht worden voortbewogen; en • c. een model voor een dagboek voor zeevissers- en kustvissersschepen. • 2. In de dagboeken mogen afwijkingen van het ... BWBR0002741
  1, 2, 3 ... 120, 121, 122   »