1.763 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 175, 176, 177   »
Artikel 1, Verordening PT Vakheffing Bloemkwekerij producten 2002     Artikel 1 • 1. In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 2 en 3 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998. • 2. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: BWBR0012629
Artikel 2, Verordening PT Vakheffing Bloemkwekerij producten 2002     Artikel 2 • 1. De kweker, onderscheidenlijk de importeur, is over de door hem verhandelde, voorzover door hem gekweekte, onderscheidenlijk door hem geïmporteerde bloemkwekerij producten of geïmporteerd uitgangsmateriaal, een heffing verschuldigd. • 2. De heffing, bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd over het jaar 2002, ten behoeve van de algemene kost... BWBR0012629
Artikel 3, Verordening PT Vakheffing Bloemkwekerij producten 2002     Artikel 3 • 1. Ter uitvoering van artikel 2 doet de kweker of importeur bij het productschap aangifte van de door hem verhandelde, voorzover door hem gekweekte, onderscheidenlijk door hem geïmporteerd bloemkwekerij producten of geïmporteerd uitgangsmateriaal. • 2. De opgave, bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan op een door het productschap te verstrekken aangifteformulie... BWBR0012629
Artikel 4, Verordening PT Vakheffing Bloemkwekerij producten 2002     Artikel 4 • 1. De heffing die de kweker of importeur is verschuldigd, wordt opgelegd naar de omzet, onderscheidenlijk het totaalbedrag van de invoerwaarde, gerealiseerd in het jaar waarover de heffing verschuldigd is. • 2. De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt uitgedrukt in een percentage van de omzet en bedraagt voor: • 3. Bij rechtstreekse verhandeling van geïmpo... BWBR0012629
Artikel 5, Verordening PT Vakheffing Bloemkwekerij producten 2002     Artikel 5 Op voorstel van de Sectorcommissie voor bloemkwekerijproducten kan het bestuur de hoogte van de heffing, bedoeld in artikel 4 , verlagen, waarbij voor verschillende hoogten van de omzet verschillende heffingspercentages kunnen worden vastgesteld. BWBR0012629
Artikel 6, Verordening PT Vakheffing Bloemkwekerij producten 2002     Artikel 6 Indien een heffingsplichtige gegevens die hem krachtens de Verordening PT Algemene bepalingen ten behoeve van de onderhavige verordening of krachtens deze verordening zijn gevraagd niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan te ramen omvang van de grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verordening van toepassing is, in welk geval d... BWBR0012629
Artikel 7, Verordening PT Vakheffing Bloemkwekerij producten 2002     Artikel 7 • 1. De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota. • 2. Iedere heffingsnota is gedagtekend en bevat: • a. naam en adres van de heffingsplichtige; • b. een specificatie of to... BWBR0012629
Artikel 8, Verordening PT Vakheffing Bloemkwekerij producten 2002     Artikel 8 Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een raming, als bedoeld in artikel 6 , niet in overeenstemming met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd. BWBR0012629
Artikel 9, Verordening PT Vakheffing Bloemkwekerij producten 2002     Artikel 9 • 1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na dagtekening van de heffingsnota. • 2. In afwijking van het eerste lid is de nota terstond invorderbaar: • a. zodra het faillissement van de heffingsplichtige is aangevraagd; • b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe blijkt; • c. zodra de ondernemer zich ... BWBR0012629
Artikel 10, Verordening PT Vakheffing Bloemkwekerij producten 2002     Artikel 10 Aan de heffingsplichtige, die niet of niet geheel binnen de in artikel 9 bedoelde termijn heeft betaald, kunnen de daaruit voortvloeiende extra kosten van maximaal € 22,50 in rekening worden gebracht, alsmede de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127... BWBR0012629
  1, 2, 3 ... 175, 176, 177   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied