409 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 39, 40, 41   »
Artikel I. Wet openbare manifestaties, Wet openbare manifestaties     Wet openbare manifestaties Artikel I. Wet openbare manifestaties • Paragraaf I. Begripsbepaling BWBR0004318
Artikel 1, Wet openbare manifestaties     Artikel 1 • 1. In deze wet wordt verstaan onder openbare plaats: plaats die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek. • 2. Onder openbare plaats wordt niet begrepen een gebouw of besloten plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet . • Paragraaf II. Bepalingen voor openbare plaatsen BWBR0004318
Artikel 2, Wet openbare manifestaties     Artikel 2 De bij of krachtens de bepalingen uit deze paragraaf aan overheidsorganen gegeven bevoegdheden tot beperking van het recht tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging en het recht tot vergadering en betoging, kunnen slechts worden aangewend ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. BWBR0004318
Artikel 3, Wet openbare manifestaties     Artikel 3 • 1. De gemeenteraad stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de gevallen waarin voor samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging op openbare plaatsen een voorafgaande kennisgeving vereist is. • 2. Voor op vooraf bepaalbare tijdstippen regelmatig terugkerende samenkomsten als bedoeld in het eerste lid, uitgaande van een kerkgenootschap,... BWBR0004318
Artikel 4, Wet openbare manifestaties     Artikel 4 • 1. De gemeenteraad stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de gevallen waarin voor vergaderingen en betogingen op openbare plaatsen een voorafgaande kennisgeving vereist is. • 2. De verordening voorziet ten minste in: • a. regels betreffende de gevallen waarin een schriftelijke kennisgeving wordt vereist van degene die voornemens is een vergadering... BWBR0004318
Artikel 5, Wet openbare manifestaties     Artikel 5 • 1. De burgemeester kan naar aanleiding van een kennisgeving voorschriften en beperkingen stellen of een verbod geven. • 2. Een verbod kan slechts worden gegeven indien: • a. de vereiste kennisgeving niet tijdig is gedaan; • b. de vereiste gegevens niet tijdig zijn verstrekt; • c. een van de in artikel 2 genoemde belangen dat vordert. • 3... BWBR0004318
Artikel 6, Wet openbare manifestaties     Artikel 6 De burgemeester kan tijdens een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, vergadering of betoging aanwijzingen geven, die degenen die deze houden of daaraan deelnemen in acht moeten nemen. BWBR0004318
Artikel 7, Wet openbare manifestaties     Artikel 7 De burgemeester kan aan degenen die een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, vergadering of betoging houden of daaraan deelnemen opdracht geven deze terstond te beëindigen en uiteen te gaan, indien: • a. de vereiste kennisgeving niet is gedaan, of een verbod is gegeven; • b. in strijd wordt gehandeld met een voorschrift, beperking of aanwijzi... BWBR0004318
Artikel 8, Wet openbare manifestaties     Artikel 8 • 1. De burgemeester kan aan degenen die een voor publiek toegankelijke vergadering of betoging op een andere dan openbare plaats houden of daaraan deelnemen opdracht geven deze terstond te beëindigen en uiteen te gaan, indien de bescherming van de gezondheid of de bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden dat vordert. • 2. De burgemeester en door hem aan te wijze... BWBR0004318
Artikel 9, Wet openbare manifestaties     Artikel 9 • 1. Degenen die in de nabijheid van een gebouw in gebruik bij het Internationaal Gerechtshof, een diplomatieke vertegenwoordiging of een consulaire vertegenwoordiging een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, vergadering of betoging houden of daaraan deelnemen, onthouden zich van gedragingen die het functioneren van de desbetreffende instelling aant... BWBR0004318
  1, 2, 3 ... 39, 40, 41   »