1.857 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 184, 185, 186   »
Artikel 1, Opschorting Besluit grondbankstelsel     Artikel 1 Aanvragen voor uitgifte in erfpacht van landbouwgrond als bedoeld in artikel 2 van het Besluit grondbankstelsel kunnen voor onbepaalde tijd niet worden ingediend. BWBR0014492
Artikel 2, Opschorting Besluit grondbankstelsel     Artikel 2 De Gedeeltelijke opschorting Besluit grondbankstelsel wordt ingetrokken. BWBR0014492
Artikel 3, Opschorting Besluit grondbankstelsel     Artikel 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Opschorting Besluit grondbankstelsel. BWBR0014492
Artikel 4, Opschorting Besluit grondbankstelsel     Artikel 4 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0014492
Artikel I, Wijziging Tijdelijke vrijstellingsregeling enten AI-gevoelige dieren dierentuinen 2003     Artikel I [wijzigt de Tijdelijke vrijstellingsregeling enten AI-gevoelige dieren dierentuinen 2003] BWBR0015089
Artikel II, Wijziging Tijdelijke vrijstellingsregeling enten AI-gevoelige dieren dierentuinen 2003     Artikel II Het bepaalde in Artikel I is niet van toepassing op een ingevolge het Dierentuinenbesluit vergunningplichtige inrichting, waarvan de houder na 9 april 2003 en voor de inwerkingtreding van deze regeling een formele aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 3 van het Dierentuinenbesluit bij LASER heeft ingediend én aan die houder schriftelijk is medegedeeld dat deze... BWBR0015089
Artikel III, Wijziging Tijdelijke vrijstellingsregeling enten AI-gevoelige dieren dierentuinen 2003     Artikel III Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0015089
Artikel 1, Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. wet: Gezondheids- en welzijnswet voor dieren ; • b. tegemoetkoming: tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 86, eerste lid, van de wet ; • c. maatregelen: maatregelen als bedoeld in artikel 22 van de wet . BWBR0015090
Artikel 2, Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten     Artikel 2 Dit besluit is van toepassing op het toekennen van tegemoetkomingen voor zover deze voortvloeien uit maatregelen, die zijn getroffen na 20 januari 2003. BWBR0015090
Artikel 3, Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten     Artikel 3 Het bedrag van de tegemoetkoming wordt vastgesteld zonder verlaging als bedoeld in artikel 86, tweede lid, van de wet . BWBR0015090
  1, 2, 3 ... 184, 185, 186   »