377 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 36, 37, 38   »
Artikel 1, Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw     Artikel 1 a. de secretaris: de secretarissen van het productschap; b. de afdeling: de Stafafdeling; de afdeling Heffingen; de afdeling Marktinformatie en Marktonderzoek; de afdeling Beleid en onderzoek, en de afdeling Medebewind, c. het afdelingshoofd: degene die is belast met de leiding van een afdeling; d. de functionaris: persoon werkzaam bij en/of... BWBR0019834
Artikel 2, Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw     Artikel 2 • 1. Aan de voorzitter is voorbehouden de bevoegdheid tot het nemen van een besluit en het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling, neergelegd in een document, gericht tot: • a. de Raad van Ministers (van het Koninkrijk) of een daaruit gevormde onderraad of een commissie; • b. een minister of een staatssecretaris; • c. een autoriteit in binne... BWBR0019834
Artikel 3, Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw     Artikel 3 • 1. Onverminderd artikel 2 , wordt aan de secretaris - overeenkomstig de aan hen toedeelde taken (zie bijlage 2 )- mandaat verleend. • 2. Het mandaat bevat tevens de bevoegdheid tot het geven van beleidsregels. BWBR0019834
Artikel 4, Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw     Artikel 4 • 1. De secretaris kan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan: • a. een afdelingshoofd, en • b. een gemandateerde derde. • 2. De secretaris kan bij de verlening van mandaat als bedoeld in het eerste lid, onder a, toestaan dat deze vervolgens wederom onder mandaat verleent aan een rechtstreeks onder het afdelingshoofd ressorterende func... BWBR0019834
Artikel 5, Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw     Artikel 5 • 1. Onverminderd artikel 4 wordt aan de secretaris volmacht en machtiging verstrekt. • 2. De secretaris kan de aan hem verleende volmacht en machtiging aan de in artikel 4, eerste lid, onder a, en het tweede lid , genoemde functionaris doorgeven. • 3. Artikel 4, derde en vierde lid is van overeenkomstige toepassing. BWBR0019834
Artikel 6, Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw     Artikel 6 • 1. Het hoofd van Stafafdeling houdt een register bij van de besluiten als bedoeld in de artikelen 4 en 5 . • 2. Een afschrift van het in het eerste lid genoemde register ligt ter inzage bij de Stafafdeling, Louis Pasteurlaan 6, Zoetermeer. BWBR0019834
Artikel 7, Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw     Artikel 7 • 1. Het in een document vastleggen van een besluit, een privaatrechtelijke of een andere handeling, dient te geschieden op briefpapier van het productschap met het hoofd: "Productschap Tuinbouw". • 2. Een document als bedoeld in het eerste lid, vastgesteld door de voorzitter, vermeldt aan het slot: "De voorzitter,", gevolgd door de handtekening en de naam van de voor... BWBR0019834
Artikel 1, Besluit PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2006     Artikel 1 In 2006 bedraagt de heffing € 25,00 per kwartier. BWBR0019794
Artikel 2, Besluit PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2006     Artikel 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2006. BWBR0019794
Artikel 3, Besluit PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2006     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst. BWBR0019794
  1, 2, 3 ... 36, 37, 38   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling