308 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 29, 30, 31   »
Artikel 1, Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. de wet: de Kadasterwet ; • b. verdragsregister: een buiten Nederland gehouden register als bedoeld in artikel I, eerste lid, onder ii, van het op 19 juni 1948 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen (Trb. 1952, 86); •... BWBR0008233
Artikel 2, Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996     Artikel 2 De verplichtingen die krachtens dit besluit rusten op de eigenaar van een luchtvaartuig, rusten, indien het luchtvaartuig toebehoort aan meer personen, aan een vennootschap onder firma, aan een commanditaire vennootschap of aan een rechtspersoon, mede op iedere mede-eigenaar, beherende vennoot of bestuurder. BWBR0008233
Artikel 3, Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996     Artikel 3 De bewaarder is bevoegd ter zake van het verzoek tot teboekstelling van een luchtvaartuig en ter zake van het verzoek of de aangifte tot doorhaling van de teboekstelling van een luchtvaartuig rechtstreeks in briefwisseling te treden met de houder van het desbetreffende verdragsregister. BWBR0008233
Artikel 4, Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996     Artikel 4 • 1. Teboekstelling is slechts mogelijk voor luchtvaartuigen met een maximaal toegelaten startmassa van ten minste 450 kilogram. • 2. De teboekstelling van luchtvaartuigen vindt plaats door de inschrijving van het verzoek tot teboekstelling in de openbare registers. • 3. De teboekstelling van luchtvaartuigen geschiedt voor ieder luchtvaartuig onder een eigen numm... BWBR0008233
Artikel 5, Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996     Artikel 5 • 1. Hij die van een luchtvaartuig de teboekstelling wenst te verkrijgen, biedt de Dienst een daartoe strekkend verzoek ter inschrijving aan, waarin wordt vermeld of het luchtvaartuig reeds in de openbare registers dan wel in enig soortgelijk buitenlands register heeft te boek gestaan. • 2. In geval van vroegere teboekstellingen wordt elke teboekstelling in het verzoek ... BWBR0008233
Artikel 6, Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996     Artikel 6 Teneinde de in artikel 5, vierde lid , bedoelde goedkeuring van de verklaring te verkrijgen, legt de verzoeker over: • a. een bewijs van inschrijving van het luchtvaartuig in het Nederlandse register voor burgerluchtvaartuigen, bedoeld in artikel 3.3 van de Wet luchtvaart ; • b. een door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat afgegeven verklaring waaruit de maxima... BWBR0008233
Artikel 7, Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996     Artikel 7 Stukken ter verkrijging van inschrijving van feiten die betrekking hebben op luchtvaartuigen of op rechten waaraan die luchtvaartuigen zijn onderworpen, worden, voor zover in papieren vorm, aangeboden op een plaats als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de wet en, voor zover in elektronische vorm, aan een elektronisch postadres als bedoeld in artikel 10 van de wet . BWBR0008233
Artikel 8, Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996     Artikel 8 • 1. Het verzoek, bedoeld in artikel 1304, eerste lid, onder a, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek , wordt, voorzien van de in het vierde lid van dat artikel bedoelde rechterlijke machtiging, ter inschrijving aangeboden. • 2. De rechterlijke machtiging tot doorhaling wordt door de griffier van het college dat haar gegeven heeft, op het verzoek aangetekend. •... BWBR0008233
Artikel 9, Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996     Artikel 9 • 1. De aangifte, bedoeld in artikel 1304, eerste lid, onder b, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek , wordt, voorzien van de in het vierde lid van dat artikel bedoelde rechterlijke machtiging, ter inschrijving aangeboden. • 2. De rechterlijke machtiging tot doorhaling wordt door de griffier van het college dat haar gegeven heeft, op de aangifte aangetekend. •... BWBR0008233
Artikel 10, Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996     Artikel 10 • 1. Het verzoek tot het verlenen van rechterlijke machtiging tot ambtshalve doorhaling, bedoeld in artikel 1304, eerste lid, onder b, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek , wordt, voorzien van de in het vierde lid van dat artikel bedoelde rechterlijke machtiging, in de openbare registers ingeschreven. • 2. De rechterlijke machtiging tot doorhaling wordt door de gr... BWBR0008233
  1, 2, 3 ... 29, 30, 31   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie