145 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989], Besluit experiment flexibel uittreden PTT-personeel     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989] Dit besluit verstaat onder: • 1. Het bevoegd gezag: het gezag dat bevoegd is tot het verlenen van ontslag; • 2. De Directeur-Generaal: de Directeur-Generaal van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie; • 3. Belanghebbende: degene, die voor 1 januari 1983 de leeftijd van 60 jaar bereikt en die krachtens aanste... BWBR0003284
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989], Besluit experiment flexibel uittreden PTT-personeel     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989] • 1. Het bevoegd gezag verleent behoudens artikel 94, derde lid van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ( Stb. 1931, 248), aan de belanghebbende, die tenminste de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt en die vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar zijn dienstverband op grond van dit besluit wenst te beëindigen, op diens schr... BWBR0003284
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989], Besluit experiment flexibel uittreden PTT-personeel     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989] • 1. De uitkering, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt behoudens het bepaalde in het tweede lid de som van: • a. het bedrag van het ouderdomspensioen waarop de deelnemer krachtens de Algemene burgerlijke pensioenwet uit hoofde van het ontslag recht zou hebben, indien hij op de datum van ingang van het ontslag de leeftijd va... BWBR0003284
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989], Besluit experiment flexibel uittreden PTT-personeel     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989] • 1. De uitkering, bedoeld in artikel 2, derde en vijfde lid, bedraagt een zodanig gedeelte van het bedrag van de uitkering, berekend volgens artikel 3, eerste lid tot en met derde lid, als evenredig is aan de verhouding waarin het verschil tussen de voor de deelnemer laatstelijk voor de vermindering van de werkzaamheden geldende werkt... BWBR0003284
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989], Besluit experiment flexibel uittreden PTT-personeel     Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989] De uitkering wordt in maandelijkse termijnen betaald. BWBR0003284
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989], Besluit experiment flexibel uittreden PTT-personeel     Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989] • 1. De deelnemer van wie ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet ( Stb. 1965, 429) ter zake van deze uitkering premie wordt geheven ontvangt een vergoeding met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet gemeenschappelijke bepalingen overheidspensioenwetten ( Stb. 1972, 650). • 2. De... BWBR0003284
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989], Besluit experiment flexibel uittreden PTT-personeel     Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989] • 1. De inkomsten die de belanghebbende onderscheidenlijk de deelnemer geniet of gaat genieten uit of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen met ingang van of na de dag waarop de toepassing van artikel 2, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 2, derde en vijfde lid, hem is toegezegd of door hem is aangevraagd, worden met de... BWBR0003284
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989], Besluit experiment flexibel uittreden PTT-personeel     Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989] • 1. De deelnemer is verplicht van het ter hand nemen van enige arbeid of bedrijf terstond mededeling te doen aan de Directeur-Generaal onder opgave, voor zover mogelijk, van de inkomsten, die hij uit de werkzaamheden zal trekken. Zijn de inkomsten niet vooraf op te geven, dan doet hij tijdig vóór het verschijnen van elke uitkeringstermi... BWBR0003284
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989], Besluit experiment flexibel uittreden PTT-personeel     Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989] • 1. Het recht op uitkering, bedoeld in artikel 2, eerste lid, eindigt met ingang van de dag, waarop de deelnemer de leeftijd van 65 jaar bereikt. • 2. Het recht op uitkering, bedoeld in artikel 2, derde lid, eindigt, indien de deelnemer ter zake van ontslag uit de ingevolge artikel 2, derde lid gedeeltelijk voortgezette betre... BWBR0003284
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989], Besluit experiment flexibel uittreden PTT-personeel     Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1989] • 1. Ten aanzien van de deelnemer aan wie een uitkering krachtens artikel 2, eerste lid is toegekend en die uit hoofde van ziekte aanspraak heeft of krijgt op doorbetaling van zijn laatstelijk genoten bezoldiging, wordt de verdere uitvoering van dit besluit opgeschort tot het einde van het tijdvak waarover die aanspraak bestaat. •... BWBR0003284
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »