1.461 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 145, 146, 147   »
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-11-1999], Besluit uitwerking herindeling van ministeriële taak inzake opvang van asielzoekers     artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-11-1999] De verplichtingen voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voortvloeiende uit het dienstverband met: • 1. het personeel van het voormalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voorzover behorende tot het Directoraat-Generaal Welzijn, hoofdafdeling Opvang Asielzoekers, en • 2. het personeel van de centra... BWBR0007030
Artikel 1, Tuchtrechtbesluit BIG     Artikel 1 ln dit besluit wordt verstaan onder «de wet»: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg . BWBR0008688
Artikel 2, Tuchtrechtbesluit BIG     Artikel 2 • 1. Er zijn vijf regionale tuchtcolleges waarvan de zetels zijn te Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. • 2. De ambtsgebieden van de tuchtcolleges omvatten de volgende provincies: • a. van het tuchtcollege te Groningen: de provincies Groningen, Friesland en Drente; • b. van het tuchtcollege te Zwolle: de provincies Overijssel, Flevoland en... BWBR0008688
Artikel 3, Tuchtrechtbesluit BIG     Artikel 3 • 1. Het regionale tuchtcollege te Amsterdam is bevoegd tot het behandelen van een zaak in eerste aanleg indien degene over wie wordt geklaagd, geen bekende woonplaats heeft. • 2. Indien degene over wie wordt geklaagd een bekende woonplaats in het buitenland heeft, is tot het behandelen van een zaak in eerste aanleg bevoegd het regionale tuchtcollege binnen wiens ambtsg... BWBR0008688
Artikel 4, Tuchtrechtbesluit BIG     Artikel 4 • 1. Het klaagschrift bevat: • 1. a. de naam, de voornamen en het adres van de klager; • b. de klacht en de feiten en gronden waarop deze berust; • c. de naam, het werkadres en, voor zover bekend, het woonadres van degene over wie wordt geklaagd; • d. indien het enig handelen of nalaten, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onder a, aanhef, van de ... BWBR0008688
Artikel 5, Tuchtrechtbesluit BIG     Artikel 5 Indien het klaagschrift niet voldoet aan artikel 4, eerste of tweede lid , deelt het tuchtcollege de klager, indien deze bekend is, mede in hoeverre het klaagschrift onvolledig is en nodigt hem uit het verzuim binnen een bepaalde termijn te herstellen. BWBR0008688
Artikel 6, Tuchtrechtbesluit BIG     Artikel 6 • 1. Van het verhandelde tijdens het vooronderzoek, bedoeld in artikel 66 van de wet, maakt degene die optreedt als secretaris, proces-verbaal op. • 2. Het proces-verbaal bevat de zakelijke inhoud van de verklaringen van de klager, degene over wie is geklaagd, de getuigen en de deskundigen. Degene die het vooronderzoek verricht, kan ambtshalve of op verzoek van een in d... BWBR0008688
Artikel 7, Tuchtrechtbesluit BIG     Artikel 7 De terechtzitting vindt plaats op de standplaats van het regionale tuchtcollege. BWBR0008688
Artikel 8, Tuchtrechtbesluit BIG     Artikel 8 • 1. De secretaris nodigt de klager en degene over wie is geklaagd, schriftelijk uit op de terechtzitting te verschijnen, onder mededeling van de plaats, de dag en het uur van aanvang van het onderzoek op de terechtzitting, de samenstelling van het tuchtcollege, de plaats waar en de tijdstippen waarop de processtukken ter inzage liggen, en de namen van de getuigen en de deskun... BWBR0008688
Artikel 9, Tuchtrechtbesluit BIG     Artikel 9 • 1. De namen van de getuigen en de deskundigen die door de klager of degene over wie is geklaagd, zijn uitgenodigd of opgeroepen, worden ten minste een week vóór de terechtzitting aan de secretaris van het tuchtcollege meegedeeld. De secretaris brengt de klager en degene over wie is geklaagd, onverwijld op de hoogte van de namen van de getuigen en deskundigen die nog niet b... BWBR0008688
  1, 2, 3 ... 145, 146, 147   »