963 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 95, 96, 97   »
1. Inleiding, Assurantiebelasting     Inleiding 1. Inleiding Dit besluit bevat het beleid over de assurantiebelasting. Het nieuwe onderdeel 7 betreft de gevolgen voor de assurantiebelasting van het per 1 januari 2013 ingevoerde provisieverbod bij verkoop financiële producten. Voor de vaststelling van de verschuldigde assurantiebelasting over de met een verzekering samenhangende diensten kan gebruik worden gemaakt van forfaitaire toerek... BWBR0034888
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen, Assurantiebelasting     1. Gebruikte begrippen en afkortingen 1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen BWBR0034888
2. Verzekeringen van zeeschepen, Assurantiebelasting     Verzekeringen van zeeschepen 2. Verzekeringen van zeeschepen Verzekeringen van zeeschepen, met uitzondering van pleziervaartuigen, zijn vrijgesteld van assurantiebelasting ( artikel 24, eerste lid, onderdeel e, van de WBR ). Zeeschepen zijn alle schepen die worden gebruikt of bestemd zijn voor de zeevaart, zoals mosselvaartuigen en viskotters. Van geval tot geval moet worden beoordeeld of er sprake is van een zeeschip. H... BWBR0034888
2.1. Goedkeuring, Assurantiebelasting     1. Goedkeuring 2.1. Goedkeuring De vrijstelling van verzekeringen van zeeschepen geldt voor verzekeringen die het casco van het schip betreffen. In de praktijk kan discussie ontstaan over de vraag of ook verzekeringen voor schaden die voor de reder uit het varen van het zeeschip kunnen voortvloeien onder de vrijstelling vallen. Ik acht deze discussie niet gewenst en keur daarom met toepassing van artikel 6... BWBR0034888
2.2. Pleziervaartuigen, Assurantiebelasting     2. Pleziervaartuigen 2.2. Pleziervaartuigen De vrijstelling van assurantiebelasting geldt niet voor verzekeringen van pleziervaartuigen ( artikel 24, eerste lid, onderdeel e, van de WBR ). Dat zijn vaartuigen in gebruik bij watersportbeoefenaars en andere recreanten bij of in het water, zoals sportvissers. Zo is een zeewaardig jacht een pleziervaartuig. Ook als dit vaartuig bedrijfsmatig wordt verhuurd of voor re... BWBR0034888
3. Transportverzekeringen, Assurantiebelasting     Transportverzekeringen 3. Transportverzekeringen Transportverzekeringen, waaronder zogenoemde verzekeringen van freight, zijn vrijgesteld van assurantiebelasting (zie artikel 24, eerste lid, onderdeel f, van de WBR ). Een transportverzekering is de verzekering tegen risico’s van schade als gevolg van vervoer van goederen over zee, te land, op binnenwateren en door de lucht. De vrijstelling is ook van toepassing ... BWBR0034888
3.1. Geldtransportverzekeringen, Assurantiebelasting     1. Geldtransportverzekeringen 3.1. Geldtransportverzekeringen Als transportverzekering is onder andere een geldtransportverzekering aan te merken. De vrijstelling geldt voor een geldtransportverzekering, inclusief nachtrisicodekking, zonder bijkomende dekking voor verblijfrisico’s. Een geldtransportverzekering bevat soms een bijzondere clausule, waardoor het verzekerde risico gedurende maximaal drie dagen doorloopt. Dit a... BWBR0034888
3.2. Dekking van opslag, Assurantiebelasting     2. Dekking van opslag 3.2. Dekking van opslag De dekking van bijvoorbeeld in havenloodsen opgeslagen zendingen van de verzekerde maakt geen deel uit van de vrijgestelde transportverzekering. De opslag voorafgaand aan of volgend op het transport kan echter volstrekt noodzakelijk samenhangen met het transport. Mits voor de opslag geen extra premie is verschuldigd, ontmoet het bij mij geen bezwaar om in dat geval slech... BWBR0034888
3.3. Transportverzekering en accijnsverzekering, Assurantiebelasting     3. Transportverzekering en accijnsverzekering 3.3. Transportverzekering en accijnsverzekering Een bijzondere situatie betreft een transportverzekering met accijnsverzekering. Bijvoorbeeld bij doorvoer van gedistilleerd kan vermogensverlies ontstaan door heffing van accijnzen (of soortgelijke belastingen of rechten) als gevolg van schade tijdens het transport. Tegen dit vermogensverlies kan men zich verzekeren door middel van een accijnsver... BWBR0034888
4. Samengestelde verzekeringen, Assurantiebelasting     Samengestelde verzekeringen 4. Samengestelde verzekeringen Een samengestelde verzekering is een verzekering (of samenstel van verzekeringen) die dekking geeft tegen verschillende, op zichzelf staande risico’s, waarvoor de verzekeraar één premie in rekening brengt. Dit is bijvoorbeeld de verzekering van de inhoud van een serviceauto van een bedrijf tegen de risico’s tijdens het vervoer en verblijf. Er is sprake van ... BWBR0034888
  1, 2, 3 ... 95, 96, 97   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie