188 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »
Artikel 1, Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. verordening (EG) 258/97 : verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (PbEG L 43); • b.   verordening (EG) 1829/2003 : verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad v... BWBR0008643
Artikel 2, Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen     Artikel 2 • 1. Het is verboden te handelen in strijd met artikel 3 van verordening (EG) 258/97 . • 2. Het is verboden te handelen in strijd met artikel 4, tweede lid, artikel 9, eerste en derde lid, artikel 13, en artikel 31, van verordening (EG) 1829/2003 . • 3. Het is verboden eet- of drinkwaren te verhandelen anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gest... BWBR0008643
Artikel 3, Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen     Artikel 3 • 1. Een verzoek als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening (EG) 258/97 , wordt ingediend bij Onze Minister. • 2. De aanvrager, bedoeld in artikel 4, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van verordening (EG) 258/97 , is aan Onze Minister een retributie verschuldigd voor het opstellen van: • a. het advies, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van ... BWBR0008643
Artikel 3a, Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen     Artikel 3a • 1. De vermelding bereid zonder gentechniek wordt uitsluitend gebezigd voor eet- of drinkwaren die: • a. niet bestaan uit of zijn afgeleid van genetisch gemodificeerde organismen; • b. niet bereid zijn met behulp van stoffen die: • – bestaan uit of zijn afgeleid van genetisch gemodificeerde organismen; of • – zijn geproduceerd met gebruikmak... BWBR0008643
Artikel 4, Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 mei 1997. BWBR0008643
Artikel 5, Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen. BWBR0008643
Artikel 1, Warenwetbesluit deponering informatie preparaten     Artikel 1 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder preparaten: • a. mengsels en oplossingen die bestaan uit twee of meer stoffen, welke in de zin van artikel 3 van richtlijn nr. 99/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 1999, betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, verpakking en ... BWBR0008489
Artikel 2, Warenwetbesluit deponering informatie preparaten     Artikel 2 Het is verboden preparaten te verhandelen, voordat is voldaan aan artikel 3 . BWBR0008489
Artikel 3, Warenwetbesluit deponering informatie preparaten     Artikel 3 • 1. Degene die preparaten voor het eerst in de handel brengt of heeft gebracht, verstrekt aan het Nationaal Vergiftigingen Informatie-Centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht gegevens ten aanzien van die preparaten met betrekking tot de behandeling van vergiftigingen, welke in ieder geval omvatten: • a. een specificatie van de samenstelling; • b. geg... BWBR0008489
Artikel 4, Warenwetbesluit deponering informatie preparaten     Artikel 4 • 1. De in artikel 3, eerste lid , bedoelde gegevens zullen door het Nationaal Vergiftigingen Informatie-Centrum vertrouwelijk worden behandeld. • 2. De in artikel 3, eerste lid , bedoelde gegevens zullen door het Nationaal Vergiftigingen Informatie-Centrum uitsluitend worden gebruikt teneinde te kunnen reageren op medische verzoeken met het oog op preventie dan w... BWBR0008489
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied