304 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 29, 30, 31   »
Artikel 1, Kadasterbesluit     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. de wet: de Kadasterwet ; • b. stukidentificatienummer: stukidentificatienummer als bedoeld in artikel 11c, eerste lid, van de wet ; • c. netwerk: net, bestaande uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of v... BWBR0005259
Artikel 2, Kadasterbesluit     Artikel 2 • 1. Onroerende zaken worden kadastraal aangeduid door vermelding van achtereenvolgens de kadastrale gemeente en sectie, waarin de percelen en gedeelten van percelen zijn gelegen waarvan het grondgebied tot die zaak behoort, alsmede de nummers van die percelen. Onze Minister kan regels vaststellen omtrent de wijze waarop gedeelten van percelen, naast vermelding van de kadastra... BWBR0005259
Artikel 2a, Kadasterbesluit     Artikel 2a Stukken ter verkrijging van inschrijving van feiten die betrekking hebben op onroerende zaken of op rechten waaraan die zaken zijn onderworpen, worden, voor zover in papieren vorm, aangeboden op een plaats als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de wet en, voor zover in elektronische vorm, aan een elektronisch postadres als bedoeld in artikel 10 van de wet . BWBR0005259
Artikel 3, Kadasterbesluit     Artikel 3 • 1. Ter inschrijving van een overgang van een registergoed die bij of krachtens een wet geschiedt, wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 45, tweede lid, van de wet , en voor zover bij of krachtens de desbetreffende wet niet anders is bepaald, aangeboden een opgaaf die onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 2, titel 2, van de wet , tevens inhoudt: • a. ... BWBR0005259
Artikel 4, Kadasterbesluit     Artikel 4 • 1. Terstond nadat een inschrijving in de openbare registers heeft plaatsgevonden, wordt bij de in de basisregistratie kadaster vermeld staande gegevens waarop de inschrijving betrekking heeft, overeenkomstig door het bestuur van de Dienst daartoe vast te stellen regelen een aantekening geplaatst dat er een stuk is ingeschreven. • 2. De in het eerste lid bedoelde aante... BWBR0005259
Artikel 5, Kadasterbesluit     Artikel 5 • 1. Indien een bijwerking leidt tot het wijzigen of aanvullen van de in de basisregistratie kadaster vermeld staande gegevens betreffende de eigenaars of beperkt gerechtigden, de kadastrale aanduiding, de grootte, dan wel enig in artikel 48, tweede lid, onder c, van de wet bedoeld gegeven, wordt bij het gewijzigde of aangevulde gegeven overeenkomstig door het bestuur van ... BWBR0005259
Artikel 6, Kadasterbesluit     Artikel 6 • 1. Indien een inschrijving in de openbare registers betrekking heeft op een geheel perceel of een appartementsrecht dan wel op een perceel met een voorlopige grens of een administratieve grens of een gedeelte van een perceel, anders dan in het tweede lid is bedoeld, worden de in artikel 48, tweede lid, van de wet bedoelde gegevens met inachtneming van artikel 4 terst... BWBR0005259
Artikel 7, Kadasterbesluit     Artikel 7 De in artikel 6, tweede lid , bedoelde aantekening in de basisregistratie kadaster wordt vervangen door de tevens door de meting verkregen gegevens, zodra het relaas van bevindingen als bedoeld in artikel 57, vierde lid, van de wet gereed is, overeenkomstig door het bestuur van de Dienst daartoe vast te stellen regelen. BWBR0005259
Artikel 8, Kadasterbesluit     Artikel 8 Het van de basisregistratie kadaster deel uitmakende namenbestand, dat de in artikel 48, tweede lid, onderdelen a, g en k, van de wet bedoelde gegevens en verwijzingen bevat, wordt gewijzigd en aangevuld overeenkomstig hetgeen bij of krachtens artikel 6 is bepaald. BWBR0005259
Artikel 9, Kadasterbesluit     Artikel 9 Het van de basisregistratie kadaster deel uitmakende percelenbestand, waarin alle percelen en appartementsrechten met hun kadastrale aanduiding zijn opgenomen en dat de verwijzingen bevat als bedoeld in artikel 48, tweede lid, onderdeel h, van de wet , wordt gewijzigd en aangevuld overeenkomstig hetgeen bij of krachtens de artikelen 4 tot en met 7 is bepaald. BWBR0005259
  1, 2, 3 ... 29, 30, 31   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie