2.156 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 214, 215, 216   »
Artikel 1, Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (taakstelling ziekenhuizen 2011)     Artikel 1 Deze aanwijzing is van toepassing op zorg geleverd door instellingen voor medisch specialistische zorg waarop in 2011 de budgetsystematiek van toepassing is, te weten: algemene en categorale ziekenhuizen (inclusief long/astmacentra), academische ziekenhuizen, epilepsie-inrichtingen, instellingen voor revalidatie, radiotherapeutische centra en dialysecentra, verder te noemen ziekenhuiz... BWBR0028924
Artikel 2, Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (taakstelling ziekenhuizen 2011)     Artikel 2 Aan ziekenhuizen wordt per 1 januari 2011 een taakstelling van structureel € 150 miljoen (prijspeil 2007) opgelegd. Deze aanwijzing beslaat vooralsnog niet de in de voorhangbrief aangekondigde korting van € 549 miljoen. BWBR0028924
Artikel 3, Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (taakstelling ziekenhuizen 2011)     Artikel 3 Voor de verdeling van de in artikel 2 vermelde taakstelling over de ziekenhuizen gelden de volgende uitgangspunten: • 1. De toedeling van de macro taakstellingsbedragen naar het niveau van de individuele ziekenhuizen dient te geschieden op basis van het aandeel van het individuele ziekenhuis in het macrobudget in het basisjaar. • 2. Het basisjaar waarop het macrobudg... BWBR0028924
Artikel 4, Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (taakstelling ziekenhuizen 2011)     Artikel 4 Het op basis van voorgaande per individuele instelling berekende taakstellingsbedrag wordt verwerkt als nominaal bedrag in het A-segment en is onderhevig aan nominale aanpassingen (indexering). De eerste nominale aanpassing vindt plaats over het jaar 2011 waarmee de taakstelling op het prijspeil 2011 wordt gebracht. BWBR0028924
Artikel 5, Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (taakstelling ziekenhuizen 2011)     Artikel 5 Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst. BWBR0028924
Artikel 1, Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medisch specialistische zorg 2011)     Artikel 1 Deze aanwijzing is van toepassing op medisch specialistische zorg, voor zover door, of onder verantwoordelijkheid van, medisch specialisten wordt geleverd en waarvoor door de Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen de zorgautoriteit, prestatiebeschrijvingen zijn of worden vastgesteld in de vorm van diagnose behandeling combinaties en met uitzondering van geneeskundige geestelijke... BWBR0028941
Artikel 2, Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medisch specialistische zorg 2011)     Artikel 2 Voor zorg als bedoeld in het vorige artikel wordt per 1 januari 2011 een korting van structureel € 606 miljoen (prijspeil 2009) opgelegd. BWBR0028941
Artikel 3, Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medisch specialistische zorg 2011)     Artikel 3 Voor de realisatie van de in het vorige artikel vermelde korting gelden de volgende uitgangspunten: Ten behoeve van die korting stelt de zorgautoriteit de honorariumtarieven met ingang van 2011 neerwaarts bij, voor zover die korting niet al door de aanwijzing van 7 mei 2010 , met kenmerk CZ/TSZ-3003410, door de zorgautoriteit is verwerkt. De zorgautoriteit bepaalt de wijze w... BWBR0028941
Artikel 4, Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medisch specialistische zorg 2011)     Artikel 4 Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst. BWBR0028941
Artikel 1, Regeling voorschriften erkenning Wvkl     Artikel 1 Voor het verkrijgen van een erkenning als bedoeld in artikel 9 van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal voldoet een instelling aan bijlage I bij Richtlijn 2006/86/EG van de Commissie van 24 oktober 2006 ter uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de traceerbaarheidsvereisten, de melding van ernstige bijwerkingen e... BWBR0028994
  1, 2, 3 ... 214, 215, 216   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied