5 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit ontbinding landverraderlijke organisaties     Artikel 1 • 1. De Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden, alsmede de daaraan verwante en andere nationaalsocialistische en fascistische organisaties, vermeld op de aan dit besluit toegevoegde lijst, zijn ontbonden. • 2. Wij behouden Ons voor binnen achttien maanden na het inwerkingtreden van dit besluit aan deze lijst andere organisaties toe te voegen, waarvan Ons moch... BWBR0002010
Artikel 2, Besluit ontbinding landverraderlijke organisaties     Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde organisaties, alsmede alle organisaties, welke het streven van een of meer dier organisaties trachten voort te zetten, worden als vereenigingen strijdig met de openbare orde en mitsdien als bij de wet verboden aangemerkt. BWBR0002010
Artikel 3, Besluit ontbinding landverraderlijke organisaties     Artikel 3 • 1. Het vermogen der ontbonden organisaties, in artikel 1 bedoeld, onverschillig of deze al dan niet als rechtspersonen zijn opgericht, vervalt aan den Staat. Het zal rechtstreeks of middellijk worden besteed tot vergoeding of herstel van door den oorlog en de vijandelijke bezetting in het Rijk in Europa veroorzaakte schade. • 2. De vereffening geschiedt door de af... BWBR0002010
Artikel 4, Besluit ontbinding landverraderlijke organisaties     Artikel 4 • 1. Door de in artikel 3, tweede lid , genoemde instantie kan ten behoeve van den Staat de nietigheid worden ingeroepen van alle sedert 10 Mei 1940 door of namens de ontbonden organisatie onverplicht verrichte handelingen, voor zoover het betreft: • 1°. handelingen om niet; • 2°. overeenkomsten, waarbij de waarde der verbintenis aan de zijde van de organisa... BWBR0002010
Artikel 5, Besluit ontbinding landverraderlijke organisaties     Artikel 5 • 1. Dit besluit, ten aanzien waarvan de bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Besluit op den bijzonderen staat van beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt in werking op den dag zijner afkondiging. • 2. Het kan worden aangehaald onder den titel: Besluit ontbinding landverraderlijke organisaties. BWBR0002010

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie