496 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 48, 49, 50   »
Artikel 1, Regeling commissie van toezicht detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. beheerder: de Minister van Defensie; • b. commissie: de commissie van toezicht, bedoeld in artikel 2 ; • c. ingeslotene: de persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, alsmede de persoon die ten behoeve van de hulpverlening aan hem op een brigade van de Koninklijke Marechaussee is ondergebracht; • d. det... BWBR0022877
Artikel 2, Regeling commissie van toezicht detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee     Artikel 2 • 1. Er is een commissie van toezicht voor de detentieplaatsen in gebruik en beheer bij de Koninklijke Marechaussee. • 2. De commissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden, die door de beheerder voor een periode van drie jaar worden benoemd. Zij kunnen tweemaal worden herbenoemd. Uit de leden wijst de beheerder een voorzitter aan. • 3. Bij de same... BWBR0022877
Artikel 3, Regeling commissie van toezicht detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee     Artikel 3 • 1. Een lid van de commissie wordt door de beheerder tussentijds ontslagen: • a. op eigen verzoek; • b. bij aanvaarding van een ambt of betrekking, onverenigbaar met het lidmaatschap van de commissie; • c. wanneer hij naar het oordeel van de beheerder door handelen of nalaten ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen. • 2. Aan een... BWBR0022877
Artikel 4, Regeling commissie van toezicht detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee     Artikel 4 Voor de benoeming als lid komen niet in aanmerking: • a. ambtenaren of andere personen, werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie; • b. personen tegen wie, in verband met het vertrouwelijke karakter van de functie alsmede de aan de functie verbonden bevoegdheden, bezwaren bestaan. BWBR0022877
Artikel 5, Regeling commissie van toezicht detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee     Artikel 5 • 1. De beheerder benoemt een of meer ambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Defensie als secretaris. Ten minste één secretaris is werkzaam bij de staf van Commandant Koninklijke Marechaussee. • 2. De beheerder kan aan de commissie een of meer plaatsvervangende secretarissen toevoegen. • 3. Een secretaris of plaatsvervangend secretaris is geen lid van de co... BWBR0022877
Artikel 6, Regeling commissie van toezicht detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee     Artikel 6 De commissie heeft tot taak: • a. toezicht te houden op de wijze van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming in detentieplaatsen in gebruik en beheer bij de Koninklijke Marechaussee, alsmede op de naleving van de daarop betrekking hebbende voorschriften; • b. gevraagd en ongevraagd aanbevelingen tot verbeteringen en inlichtingen te verstrekken aan de beheerder omtr... BWBR0022877
Artikel 7, Regeling commissie van toezicht detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee     Artikel 7 • 1. De commissie stelt zich regelmatig door eigen waarneming op de hoogte van de toestand in de detentieplaatsen. • 2. De leden van de commissie hebben te allen tijde toegang tot de detentieplaatsen, behalve voorzover en voor zolang het plaatsen betreft waar in het kader van een opsporingsonderzoek een verhoor plaatsvindt dan wel een verhoor in het kader van een onderz... BWBR0022877
Artikel 8, Regeling commissie van toezicht detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee     Artikel 8 Ten aanzien van klachten betreffende de detentie in de detentieplaatsen is de Klachtenregeling politietaken Koninklijke Marechaussee/krijgsmacht 2004 van toepassing. De commissie verwijst klagers naar de klachtencommissie of leidt haar ter kennis gebrachte klachten aan die commissie door. BWBR0022877
Artikel 9, Regeling commissie van toezicht detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee     Artikel 9 De commissie stelt ter uitvoering van haar taken een huishoudelijk reglement op. BWBR0022877
Artikel 10, Regeling commissie van toezicht detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee     Artikel 10 De commissie brengt jaarlijks aan de beheerder schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden en bevindingen. BWBR0022877
  1, 2, 3 ... 48, 49, 50   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie