52 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »
Artikel 1, Rijkswet houdende goedkeuring Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap     Artikel 1 Het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen, waarvan de Nederlandse tekst is geplaatst in Tractatenblad 2008, 11, wordt goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk. BWBR0024257
Artikel 2, Rijkswet houdende goedkeuring Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap     Artikel 2 • 1. Artikel 3 van de rijkswet van 17 december 1992, houdende goedkeuring van het op 7 februari 1992 te Maastricht tot stand gekomen Verdrag betreffende de Europese Unie (Stb. 692), wordt ingetrokken. • 2. De artikelen 3 , 4 en 5 van de rijkswet van 24 december 1998, houdende goedkeuring van het op 2 oktober 1997 te Amsterdam tot stand gekomen Verdrag van Am... BWBR0024257
Artikel 3, Rijkswet houdende goedkeuring Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap     Artikel 3 • 1. Een ontwerp van een besluit dat beoogt het Koninkrijk te binden, wordt voordat daaromtrent enigerlei besluitvorming door de Raad overeenkomstig de artikelen 77, derde lid, 87, derde lid, en 89 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zoals vastgesteld bij het in artikel 1 genoemde Verdrag van Lissabon plaatsvindt, terstond nadat de tekst van dat ont... BWBR0024257
Artikel 4, Rijkswet houdende goedkeuring Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap     Artikel 4 • 1. Elk van de beide Kamers der Staten-Generaal kan, binnen twee maanden nadat het een voorstel voor een wetgevingshandeling als bedoeld in artikel 2 van het Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie heeft ontvangen, besluiten dat zij het voorstel van zodanig politiek belang acht dat zij over de behandeling daarvan op bijzondere wijze wenst ... BWBR0024257
Artikel 5, Rijkswet houdende goedkeuring Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap     Artikel 5 Deze rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst. BWBR0024257
Artikel I, Regeling vaststelling subsidieplafonds (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)     Artikel I Subsidieregeling internationaal ondernemen 2012 2 Subsidieregeling internationaal excelleren 2.1 Beleidsregel Partners for International Business 1 2 3 4 5 6 Nr Besluit Artikel Groep Openstelling 2013 Plafond € 1   15-02 t/m 31-12 1.440.000 2 (basismodule 2getthere)   15-02 t/m 31-12 750... BWBR0032907
Artikel II, Regeling vaststelling subsidieplafonds (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)     Artikel II Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0032907
Artikel 1, Sanctieregeling Birma 2013     Artikel 1 • 1. Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2, eerste lid, artikel 3, eerste tot en met derde lid, van Verordening (EG) nr. 401/2013 van de Raad van de Europese Unie van 2 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 194/2008 (PbEU L 121). • 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt ... BWBR0033462
Artikel 2, Sanctieregeling Birma 2013     Artikel 2 Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012 , dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen of uit te voeren aan natuurlijke personen of rechtspersonen in Myanmar/Birma, ongeacht of de goederen afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie. BWBR0033462
Artikel 3, Sanctieregeling Birma 2013     Artikel 3 De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 401/2013 is, wat betreft de onderdelen a en b, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 4, eerste lid, wat betreft onderdeel c, en artikel 4, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 401/2013 is de minister voor Buitenlandse Handel... BWBR0033462
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie