750 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 73, 74, 75   »
Artikel 1, Besluit aanwijzing instanties met een rechtmatig belang     Artikel 1 Als instantie met een rechtmatig belang bij de beëindiging van of het verbieden van intracommunautaire inbreuken als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening 2006/2004 wordt de Stichting Reclame Code aangewezen. BWBR0021932
Artikel 2, Besluit aanwijzing instanties met een rechtmatig belang     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0021932
Artikel 3, Besluit aanwijzing instanties met een rechtmatig belang     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing instanties met een rechtmatig belang. BWBR0021932
Artikel 1. begripsbepalingen, Regeling verstrekking gegevens doodsoorzaken CBS     begripsbepalingen Artikel 1. begripsbepalingen • 1. In deze regeling wordt verstaan onder: • a. wet: de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek ; • b. Minister: de Minister van Economische Zaken; • c. CBS: het Centraal bureau voor de statistiek; • d. directeur-generaal: de directeur-generaal van de statistiek; • e. doodsoorzaakgegevens: de gegevens over de do... BWBR0022436
Artikel 2. aard gegevensverstrekking, Regeling verstrekking gegevens doodsoorzaken CBS     aard gegevensverstrekking Artikel 2. aard gegevensverstrekking • 1. De directeur-generaal maakt voor de verstrekking, bedoeld in artikel 42a, eerste lid, van de wet , uitsluitend gebruik van de gegevens over doodsoorzaken die door het CBS zijn gecodeerd overeenkomstig de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie op basis van de gegevens op het formulier, bedoeld in artikel 12a van de Wet op de lijkbe... BWBR0022436
Artikel 3. toetsingscommissie, Regeling verstrekking gegevens doodsoorzaken CBS     toetsingscommissie Artikel 3. toetsingscommissie • 1. De directeur-generaal stelt een toetsingscommissie in voor de verstrekking van doodsoorzaakgegevens. • 2. De directeur-generaal wint ten behoeve van de verstrekking van doodsoorzaakgegevens het advies in van de toetsingscommissie. • 3. De toetsingscommissie heeft als taak: • a. het toetsen van onderzoeksvoorstellen aan de hand van ... BWBR0022436
Artikel 1, Besluit inzake verlengbaarheid GSM vergunningen uit 1995     Artikel 1 De op grond van artikel 13a van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen op 15 maart 1995 verleende vergunningen voor GSM zijn na afloop van hun looptijd op 31 maart 2010 verlengbaar tot en met 25 februari 2013. BWBR0021633
Artikel 2, Besluit inzake verlengbaarheid GSM vergunningen uit 1995     Artikel 2 De voorschriften en beperkingen waaronder de vergunningen, bedoeld in artikel 1 , zijn verleend, blijven bij een verlenging ongewijzigd van kracht. BWBR0021633
Artikel 3, Besluit inzake verlengbaarheid GSM vergunningen uit 1995     Artikel 3 Op grond van de aan KPN toegekende frequentieruimte is bij een verlenging van de vergunning KPN € 39.790.372 aan de Staat verschuldigd en is Vodafone op grond van de aan haar toegekende frequentieruimte € 36.581.471 aan de Staat verschuldigd. BWBR0021633
Artikel 4, Besluit inzake verlengbaarheid GSM vergunningen uit 1995     Artikel 4 Het door de vergunninghouder verschuldigde bedrag is verdeeld in drie termijnen waarvan jaarlijks één termijn in rekening zal worden gebracht, te beginnen in het jaar 2010. BWBR0021633
  1, 2, 3 ... 73, 74, 75   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie