3.844 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 383, 384, 385   »
Artikel 1, Besluit ex artikel 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 1 Als prijsindexcijfer, bedoeld in de artikelen 153, vierde lid , en 263, vierde lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangewezen de prijsindex van de bruto investeringen in vaste activa van bedrijven. BWBR0003536
Artikel 2, Besluit ex artikel 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 2 In aanmerking zal worden genomen de ontwikkeling van deze prijsindex sedert 1971. BWBR0003536
Artikel 3, Besluit ex artikel 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 3 Het bedrag, genoemd in artikel 153, tweede lid onder a en 263, tweede lid onder a , moet worden afgerond op een veelvoud van twee en een half miljoen gulden. BWBR0003536
Artikel 4, Besluit ex artikel 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 4 Het bedrag wordt niet opnieuw vastgesteld wanneer het bedrag waartoe verhoging of verlaging zonder afronding zou leiden, minder dan twee miljoen gulden afwijkt van het laatst vastgestelde bedrag. BWBR0003536
Artikel 5, Besluit ex artikel 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0003536
Artikel I. Wet openbare manifestaties, Wet openbare manifestaties     Wet openbare manifestaties Artikel I. Wet openbare manifestaties • Paragraaf I. Begripsbepaling BWBR0004318
Artikel 1, Wet openbare manifestaties     Artikel 1 • 1. In deze wet wordt verstaan onder openbare plaats: plaats die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek. • 2. Onder openbare plaats wordt niet begrepen een gebouw of besloten plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet . • Paragraaf II. Bepalingen voor openbare plaatsen BWBR0004318
Artikel 2, Wet openbare manifestaties     Artikel 2 De bij of krachtens de bepalingen uit deze paragraaf aan overheidsorganen gegeven bevoegdheden tot beperking van het recht tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging en het recht tot vergadering en betoging, kunnen slechts worden aangewend ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. BWBR0004318
Artikel 3, Wet openbare manifestaties     Artikel 3 • 1. De gemeenteraad stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de gevallen waarin voor samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging op openbare plaatsen een voorafgaande kennisgeving vereist is. • 2. Voor op vooraf bepaalbare tijdstippen regelmatig terugkerende samenkomsten als bedoeld in het eerste lid, uitgaande van een kerkgenootschap,... BWBR0004318
Artikel 4, Wet openbare manifestaties     Artikel 4 • 1. De gemeenteraad stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de gevallen waarin voor vergaderingen en betogingen op openbare plaatsen een voorafgaande kennisgeving vereist is. • 2. De verordening voorziet ten minste in: • a. regels betreffende de gevallen waarin een schriftelijke kennisgeving wordt vereist van degene die voornemens is een vergadering... BWBR0004318
  1, 2, 3 ... 383, 384, 385   »