1.887 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 187, 188, 189   »
Artikel I, Wijzigingswet Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (tegemoetkoming gemaakte kosten interlandelijke adoptie)     Artikel I [Wijzigt de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.] BWBR0030286
Artikel II, Wijzigingswet Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (tegemoetkoming gemaakte kosten interlandelijke adoptie)     Artikel II Voor adoptiefouders die op of na 1 januari 2009 doch voor inwerkingtreding van deze wet via interlandelijke adoptie een kind hebben geadopteerd, vangt in afwijking van artikel 9a, eerste lid onder a, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie , de in dat artikel genoemde de termijn van drie jaar aan op het moment van inwerkingtreding van deze wet. BWBR0030286
Artikel III, Wijzigingswet Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (tegemoetkoming gemaakte kosten interlandelijke adoptie)     Artikel III Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0030286
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (verrekeningsbevoegdheid raad voor rechtsbijstand bij proceskostenveroordeling)     Artikel II Het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 , zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op toevoegingen afgegeven voor de inwerkingtreding van dit besluit. BWBR0033573
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (verrekeningsbevoegdheid raad voor rechtsbijstand bij proceskostenveroordeling)     Artikel III Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0033573
Artikel 1, Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis     Artikel 1 Als verplichting die op grond van artikel 5:3:3, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd, wordt aangewezen: de verplichting tot het ondergaan van elektronisch toezicht. BWBR0033717
Artikel 2, Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis     Artikel 2 De lijst met feiten of soorten van feiten, bedoeld in artikel 5:3:10, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering , luidt als volgt: • 1. Deelneming aan een criminele organisatie • 2. Terrorisme • 3. Mensenhandel • 4. Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie • 5. Illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen • ... BWBR0033717
Artikel 3, Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 5 juni 2013 tot implementatie van kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (PbEU L 294) (St... BWBR0033717
Artikel 4, Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis. BWBR0033717
  1, 2, 3 ... 187, 188, 189   »