378 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 36, 37, 38   »
Artikel 1, Vaststelling formulier Pachtnormenbesluit     Artikel 1 Het formulier dat bij de vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijs door de grondkamers wordt gebruikt, wordt vastgesteld overeenkomstig het bij dit besluit behorende model, waarvan een gewaarmerkt afschrift ter inzage ligt op de secretariaten van de grondkamers. BWBR0010225
Artikel 2, Vaststelling formulier Pachtnormenbesluit     Artikel 2 Het besluit van 20 mei 1994, no. J. 945498, wordt ingetrokken. BWBR0010225
Artikel 3, Vaststelling formulier Pachtnormenbesluit     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0010225
Artikel 1, Verlening ontheffingen aan Staatsbosbeheer     Artikel 1 In deze beschikking wordt verstaan onder: • a. wet: de Boswet ; • b. Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. BWBR0011180
Artikel 2, Verlening ontheffingen aan Staatsbosbeheer     Artikel 2 • 1. Aan Staatsbosbeheer wordt ontheffing verleend van de kennisgevingsplicht, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet . • 2. Voor de gevallen, waarin velling geschiedt ten behoeve van natuurlijke verjonging of waarin met het oog op de realisering van een ander natuur(sub)doeltype dan bos op basis van een regionaal beheersschema, beheersvisie of beheersplan van ... BWBR0011180
Artikel 3, Verlening ontheffingen aan Staatsbosbeheer     Artikel 3 De ontheffingen, bedoeld in artikel 2 , worden verleend onder de voorwaarde dat Staatsbosbeheer in januari van ieder jaar aan Dienst Regelingen een overzicht verstrekt van de houtopstand die het afgelopen kalenderjaar, niet in het kader van dunning als bedoeld in artikel 1 van de wet , is geveld waarin de volgende gegevens op een duidelijke wijze tot uitdrukking komen: • ... BWBR0011180
Artikel 4, Verlening ontheffingen aan Staatsbosbeheer     Artikel 4 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998. BWBR0011180
Artikel 1, Vaststelling formulier als bedoeld in artikel 2 Boswet     Artikel 1 Het formulier, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Boswet , wordt vastgesteld overeenkomstig het model dat als bijlage bij dit besluit gevoegd is. BWBR0011270
Artikel 2, Vaststelling formulier als bedoeld in artikel 2 Boswet     Artikel 2 De regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 2 februari 1993, nr. J. 93748, houdende vaststelling model kennisgeving voorgenomen velling (Stcrt. 1993, 30) wordt ingetrokken. BWBR0011270
Artikel 3, Vaststelling formulier als bedoeld in artikel 2 Boswet     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 3 maart 2000. BWBR0011270
  1, 2, 3 ... 36, 37, 38   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling