154 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 14, 15, 16   »
Artikel 1, Besluit ontbinding landverraderlijke organisaties     Artikel 1 • 1. De Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden, alsmede de daaraan verwante en andere nationaalsocialistische en fascistische organisaties, vermeld op de aan dit besluit toegevoegde lijst, zijn ontbonden. • 2. Wij behouden Ons voor binnen achttien maanden na het inwerkingtreden van dit besluit aan deze lijst andere organisaties toe te voegen, waarvan Ons moch... BWBR0002010
Artikel 2, Besluit ontbinding landverraderlijke organisaties     Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde organisaties, alsmede alle organisaties, welke het streven van een of meer dier organisaties trachten voort te zetten, worden als vereenigingen strijdig met de openbare orde en mitsdien als bij de wet verboden aangemerkt. BWBR0002010
Artikel 3, Besluit ontbinding landverraderlijke organisaties     Artikel 3 • 1. Het vermogen der ontbonden organisaties, in artikel 1 bedoeld, onverschillig of deze al dan niet als rechtspersonen zijn opgericht, vervalt aan den Staat. Het zal rechtstreeks of middellijk worden besteed tot vergoeding of herstel van door den oorlog en de vijandelijke bezetting in het Rijk in Europa veroorzaakte schade. • 2. De vereffening geschiedt door de af... BWBR0002010
Artikel 4, Besluit ontbinding landverraderlijke organisaties     Artikel 4 • 1. Door de in artikel 3, tweede lid , genoemde instantie kan ten behoeve van den Staat de nietigheid worden ingeroepen van alle sedert 10 Mei 1940 door of namens de ontbonden organisatie onverplicht verrichte handelingen, voor zoover het betreft: • 1°. handelingen om niet; • 2°. overeenkomsten, waarbij de waarde der verbintenis aan de zijde van de organisa... BWBR0002010
Artikel 5, Besluit ontbinding landverraderlijke organisaties     Artikel 5 • 1. Dit besluit, ten aanzien waarvan de bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Besluit op den bijzonderen staat van beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt in werking op den dag zijner afkondiging. • 2. Het kan worden aangehaald onder den titel: Besluit ontbinding landverraderlijke organisaties. BWBR0002010
Artikel 1, Tribunaalbesluit     Artikel 1 • 1. Aan Nederlanders, die op het tijdstip van het in werking treden van dit besluit den leeftijd van achttien jaren hebben bereikt en gedurende de vijandelijkheden in, of tijdens de vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa, hetzij op eenige wijze hulp of steun hebben verleend of getracht hebben te verleenen aan den vijand of diens handlangers of medewerkers, dan wel ope... BWBR0002009
Artikel 2, Tribunaalbesluit     Artikel 2 • 1. Omtrent de interneering wordt door de Tribunalen in hun uitspraak geen tijdsduur bepaald. Zij zijn echter bevoegd, in die uitspraken voor bepaalde gevallen het inachtnemen van een daarbij aangegeven tijdsduur in overweging te geven. • 2. De interneering geschiedt voor ten hoogste tien jaren. Zij wordt in ieder geval verminderd met twee derden van den tijd, gedurend... BWBR0002009
Artikel 3, Tribunaalbesluit     Artikel 3 • 1. Omtrent de tenuitvoerlegging der interneering worden door Ons nadere regelen vastgesteld. • 2. De geïnterneerden zullen gehouden zijn werk te verrichten ten behoeve van de gemeenschap. De interneering zal, voor zoover mogelijk, tevens strekken tot opvoeding en opleiding der geïnterneerden tot nuttige leden van het Nederlandsche volk. • 3. De interneering b... BWBR0002009
Artikel 3a, Tribunaalbesluit     Artikel 3a • 1. Ingeval van oplegging van den bijzonderen maatregel van interneering kan het Tribunaal daarbij tevens het bevel geven, dat de interneering niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij het later anders mocht gelasten op grond, dat degene, aan wien de bijzondere maatregel van interneering is opgelegd, gedurende een bij het bevel te stellen proeftijd zich niet als een goed Ne... BWBR0002009
Artikel 3b, Tribunaalbesluit     Artikel 3b • 1. De proeftijd bedraagt ten hoogste drie jaren. Hij loopt niet gedurende den tijd, dat dengene, aan wien de bijzondere maatregel van interneering is opgelegd, rechtens zijn vrijheid is ontnomen. • 2. Nadat het fiat-executie is verleend, zendt de secretaris een gewaarmerkt afschrift van de uitspraak aan den procureur-fiscaal, die deze onverwijld aan den schuldige doe... BWBR0002009
  1, 2, 3 ... 14, 15, 16   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

  • KB (154)

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie