528 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 51, 52, 53   »
Artikel 1, Prijzenwet     Artikel 1 • 1. Deze wet verstaat onder: producten: roerende zaken in de zin van het Burgerlijk Wetboek; diensten: alle diensten, in de ruimste zin, met inbegrip van de verrichtingen, welke het voorwerp zijn van een verzekerings- of garantieovereenkomst, doch met uitzondering van die, welke het voorwerp zijn van een arbeidsovereenkomst; Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken... BWBR0002353
Artikel 2, Prijzenwet     Artikel 2 • 1. Onze Minister kan, in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, indien er naar zijn oordeel als gevolg van een zich plotseling voordoende noodsituatie van de nationale economie, veroorzaakt door een of meer schoksgewijs optredende factoren, sprake is van een zodanig versnellende inflatie - of indien er aanwijsbare omstandigheden zijn, op grond waarvan hij kan ... BWBR0002353
Artikel 2b, Prijzenwet     Artikel 2b • 1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden vastgesteld betreffende: • a. het bekendmaken van de prijzen, waartegen producten of diensten worden aangeboden; • b. het bekendmaken van de prijzen per in die maatregel aangewezen meeteenheden, waartegen producten worden aangeboden; • c. het bekendmaken van de vergoedingen, die bij het b... BWBR0002353
Artikel 3, Prijzenwet     Artikel 3 • 1. Onze Minister kan van het krachtens de artikelen 2 of 2b bepaalde op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen. • 2. De ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden. • 3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de ontheffing, bedoeld in het eers... BWBR0002353
Artikel 4, Prijzenwet     Artikel 4 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de bij besluit van Onze Minister en Onze Minister wie het mede aangaat tezamen aangewezen ambtenaren. • 2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. BWBR0002353
Artikel 5, Prijzenwet     Artikel 5 • 1. De toezichthouder beschikt niet over de bevoegdheden, genoemd in de artikelen 5:18 en 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht . • 2. Zo nodig oefent de toezichthouder de in artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde bevoegdheid uit met behulp van de sterke arm. BWBR0002353
Artikel 11, Prijzenwet     Artikel 11 Indien in deze wet geregelde onderwerpen in het belang van een goede uitvoering van de wet nadere regeling behoeven, kan dit geschieden bij algemene maatregel van bestuur. BWBR0002353
Artikel 12, Prijzenwet     Artikel 12 • 1. Een gedraging in strijd met het krachtens de artikelen 2, eerste lid , of 3 bepaalde is een misdrijf, wanneer zij opzettelijk geschiedt, en overigens een overtreding. • 2. Een gedraging in strijd met het bij of krachtens artikel 11 bepaalde, indien uitdrukkelijk aangeduid als strafbaar feit, is een overtreding. BWBR0002353
Artikel 17, Prijzenwet     Artikel 17 Deze wet kan worden aangehaald als "Prijzenwet". BWBR0002353
Artikel 18, Prijzenwet     Artikel 18 Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip. BWBR0002353
  1, 2, 3 ... 51, 52, 53   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling