1.808 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 179, 180, 181   »
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (wijziging van de Werkloosheidswet)     Artikel I [Wijzigt het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs.] BWBR0021521
Artikel II. Overgangsregeling Wet wijziging WW-stelsel , Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (wijziging van de Werkloosheidswet)     Overgangsregeling Wet wijziging WW-stelsel Artikel II. Overgangsregeling Wet wijziging WW-stelsel • 1. Op de betrokkene wiens eerste werkloosheidsdag als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs is gelegen vóór 1 oktober 2006, blijven de artikelen 4 , 5 , en 8, eerste lid , zoals die luidden op 30 september 2006, van t... BWBR0021521
Artikel III. Inwerkingtreding, Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (wijziging van de Werkloosheidswet)     Inwerkingtreding Artikel III. Inwerkingtreding Dit besluit, met uitzondering van artikel I, onderdelen I en J , treedt in werking met ingang de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2006. De onderdelen I en J van artikel I treden in werking met ingang van 1 april 2007. BWBR0021521
Artikel I, Wijzigingswet Wet ammoniak en veehouderij     Artikel I [Wijzigt de Wet ammoniak en veehouderij.] BWBR0021522
Artikel II, Wijzigingswet Wet ammoniak en veehouderij     Artikel II Totdat binnen een provincie het in artikel 2, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij zoals dat artikel ingevolge artikel I, onderdeel B van deze wet is komen te luiden, bedoelde besluit is bekendgemaakt, worden in die provincie als zeer kwetsbaar gebied aangemerkt de gebieden die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet werden aa... BWBR0021522
Artikel III, Wijzigingswet Wet ammoniak en veehouderij     Artikel III [Wijzigt de Interimwet stad-en-milieubenadering.] BWBR0021522
Artikel IIIa, Wijzigingswet Wet ammoniak en veehouderij     Artikel IIIa [Wijzigt de Natuurbeschermingswet 1998.] BWBR0021522
Artikel 1, Regeling verstrekking jaarloongegevens 2006     Artikel 1 • 1. De inhoudingsplichtige is gehouden aan de inspecteur opgave te verstrekken van het in het kalenderjaar 2006 genoten loon van de werknemer, de ingehouden loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in de Zorgverzekeringswet , en daarmee verband houdende gegevens als bedoeld in art... BWBR0022374
Artikel 2, Regeling verstrekking jaarloongegevens 2006     Artikel 2 De opgave van de gegevens, bedoeld in artikel 1 , wordt gedaan vóór 1 oktober 2007. BWBR0022374
Artikel 3, Regeling verstrekking jaarloongegevens 2006     Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0022374
  1, 2, 3 ... 179, 180, 181   »